Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech 


NABÍDKA SPOLUPRÁCE

Dovoluji si Vám nabídnout spolupráci s energetickým specialistou ve smyslu zákona 406 / 2000 Sb.
 

Zajišťovaná služba

Cena služby

včetně DPH

Dodatečné služby zahrnuté v ceně

Státní dotacena tuto službu

Specifikace poskytované státní podpory

R

O

D

I

N

N

Ý


D

Ů

M

Průkaz energetické náročnosti PENB pro rodinný dům bez žádosti o státní dotaci

3 000


0


Energetický audit

10 000


0


Energetické hodnocení+komplexní dotační management (vč. podání žádosti o dotaci) pro rekonstruovaný rodinný dům

10 000

Vyladění energetické náročnosti budovy pro jednotlivé výše dotace + ekonomické vyhodnocení pomocí NPV (net present value) a diskontované doby návratnosti investice

25 000 /

35 000

NZÚ, oblast podpory A: Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů a oblast podpory B: Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností

O
F
F
I
C
E

B

Y

T

O

V

ÝD

Ů

M

Průkaz energetické náročnosti PENB pro bytový dům bez žádosti o státní dotaci

10 000

Návrh opatření na zvýšení energetické účinnosti budovy včetně jejich ekonomického vyhodnocení

0


Energetický audit

15 000


0


Energetické hodnocení + komplexní dotační management

(vč. podání žádosti o dotaci) pro rekonstruovaný bytový dům na území Prahy

15 000

Vyladění energetické náročnosti budovy pro dosažení požadovaných parametrú v oblasti podpory A + ekonomické vyhodnocení investice pomocí NPV a diskontované doby návratnosti investice

40 000

NZÚ, oblast podpory A: Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

PENB

1) pro stávající stav

2) pro stav po realizaci opatření a komplexní dotační management (vč. podání žádosti o dotaci)

6 000

Vyladění energetické náročnosti budovy pro dosažení požadovaných parametrů oblasti podpory

Započteno mezi způsobilé výdaje pro poskytnutí podpory

Ministerstvo pro místní rozvoj, program IROP, energetické úspory v bytových domech mimo Prahu

 

Obsah zajišťovaného energetického hodnocení v rámci žádosti o státní dotaci

a. Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy, nebo energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetické hodnocení se dokládá pro stávající a navrhovaný stav.

b. Schematické nákresy budovy s vyznačením zvolené systémové hranice obálky budovy pro stávající a navrhovaný stav (může být součástí projektové dokumentace nebo jiného předloženého dokumentu).

c. Protokoly výpočtů:

-Protokol součinitelů prostupu tepla konstrukcí U [W.m-2.K-1] pro stávající a návrhový stav.

-Protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] pro stávající a návrhový stav

-Protokol výpočtu referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem,R.

-Protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] pro stávající a návrhový stav obsahující důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu (klimatická data, uvažované hodnotytepelných zisků atd.).

- Protokol výpočtu energetické náročnosti budovy se všemi vstupními daty.


Obsah zajišťovaného dotačního managementu

a. vyplnění a odeslání všech elektronických formulářů k podání žádosti na pracovišti SFŽP ( v koordinaci s klientem)

b. kontrolu formální správnosti “originálních” dokladů zajišťovaných a předkládaných klientem SFŽP v návaznosti na podanou elektronickou žádost

c. průběžnou a časově neomezenou konzultaci a pomoc klientovi až do okamžiku akceptace žádosti o podporu SFŽP