Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech 

Dokumenty přikládané k žádosti o dotaci

Dokumenty požadované k vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů  se dokládají na příslušném KP krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR

Dokladování realizace

Doručení na KP do data uvedeného v akceptačním dopise

 1. Vyplněný formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“

 2. Výpis z katastru nemovitostí. (ne starší než 90 dní) Nutno prokázat vlastnictví stavby. (originál nebo prostá kopie)

 3. Faktury za realizaci podporovaného opatření včetně soupisu provedených prací (nebo položkového rozpočtu či dodacího listu) vystaveného dodavatelem, faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, provedení odborného technického dozoru, provedení měření průvzdušnosti obálky budovy (pokud je žádost podána v příslušné podoblasti podpory). Faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se vztahují. (originál nebo prostá kopie)

 4. Soupis provedených prací (nebo také položkový rozpočet či dodací list, případně smlouva o dílo) vystavený dodavatelem se přikládá k jednotlivým fakturám nebo souhrnně a musí obsahovat zejména vyznačení způsobilých výdajů v souladu s kapitolou 6 Závazných pokynů, celkovou cenu a celkovou cenu včetně DPH. U způsobilých výdajů musí být uvedeno přesné označení použitých výrobků. V případě, že je použit výrobek ze Seznamu výrobků a technologií (SVT), tak i jeho SVT kód. (originál nebo prostá kopie)

 5. Soupis faktur. Soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření. Soupis musí být opatřen vlastnoručním podpisem žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat. (originál)

 6. Potvrzení o úhradě. Pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví) či potvrzení o provedení platby vystavené dodavatelem a podepsané žadatelem. Pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad (v hotovosti lze platit pouze faktury do výše 270 000 Kč (originál nebo prostá kopie)

 7. čestné prohlášení na formuláři "Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů" o zajistění  instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb.


Další dokumenty předkládané ve specifických situacích

 1. Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem. Předkládá se u žádostí v oblasti podpory A, B a v případě instalace tepelných čerpadel typu voda-voda (C.1.5 nebo C.2.5) a tepelných čerpadel typu země-voda (C.1.6 nebo C.2.6). Rozsah projednávaného stavebního záměru musí odpovídat oblasti podpory a opatřením, která jsou uvedena v odborném posudku. Dle typu opatření jsou akceptovány níže uvedené doklady, které se předkládají v originále nebo prosté kopii:
 1. a) kolaudační souhlas – v případě, že realizace opatření probíhala v režimu stavebního povolení, nebo

 2. b) písemné potvrzení stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby, a že stavební úřad užívání stavby nezakázal – v případě, že realizace opatření probíhala v režimu stavebního souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo

 3. c) písemné stanovisko příslušného stavebního úřadu nebo potvrzený zápis z ústního jednání mezi žadatelem (nebo jím zplnomocněnou osobou) a příslušným stavebním úřadem o projednání stavebního záměru, který je předmětem žádosti o podporu - v ostatních případech.

 4. Doklad o dokončení realizace. Předkládá se pouze v případě opatření z oblasti podpory C. V závislosti na provedeném opatření se jedná o předávací protokol nebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu. Předávací protokol nebo protokol o uvedení do trvalého provozu musí obsahovat jednoznačnou identifikaci akce, identifikaci žadatele a dodavatele, identifikaci předávané dodávky nebo díla, datum předání a podpisy žadatele nebo jím určené osoby i dodavatele.

 5. Závěrečná zpráva odborného technického dozoru. Předkládá se pouze pro oblast podpory A. (originál)

 6. Dokumenty k veřejné podpoře. Předkládají pouze žadatelé, na které se vztahují pravidla veřejné podpory. (originál)

 7. Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test). Předkládá se pouze u žádostí v oblasti podpory B a podoblasti C.4 (Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla). (originál)

 8. Dokumenty prokazující soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu. Předkládá se pouze v případě, že není vybrán výrobek/výrobky ze Seznamu výrobků a technologií (SVT).


Další postup po doložení realizace

 1. na KP proběhne kontrola úplnosti a správnosti dokumentů

 2. výzva k jejich odstranění


Dokládání parametrů materiálů a výrobků - výrobek nezapsaný v Seznamu výrobků a technologií (SVT)

Sledované parametry těchto výrobků musí být doloženy kopií dokumentu vystaveného nezávislou oprávněnou osobou (nejčastěji akreditovanou zkušební laboratoří)

Jedná se o dokladování:

- tepelné izolace: deklarovaný součinitel tepelné vodivosti,

- výplně otvorů (okna, dveře): součinitele prostupu tepla rámu a výplně, celkový činitel prostupu solární energie, pro distanční rámeček lineární činitel prostupu tepla,

- zdroje na biomasu: účinnosti a emise CO, TOC, TZL při jmenovitém a nejnižším částečném výkonu,

- tepelná čerpadla: topný faktor při stanovené teplotní charakteristice, země-voda při B0/W35, vzduch-voda při A2/W35, voda-voda při W10/W35,

- plynové kondenzační kotle: účinnost a emise CO, NOx při jmenovitém a částečném výkonu, pH kondenzátu, příměsi kondenzátu,

- solární kolektory: optická účinnost při nulových tepelných ztrátách, lineární součinitel tepelné ztráty, kvadratický součinitel tepelné ztráty, plocha apertury,

- systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla: účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) prokázané měřením dle ČSN EN 308.