G+/ TW/ FB/ B

Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech

Dotace na bytové domy Praha

Dotační titul Nová zelená úporám, platnost od 15. 3. 2016  do roku 2021Dotace na bytové domy Praha - podrobněji

Dotační titul Nová zelená úporám, platnost od 15. 3. 2016  do roku 2021


Nová zelená úsporám - Oblast podpory A
Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
(Dotace na zateplení obálky budovy - výměnu oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy, dostavbu, výměnu zdroje tepla, energetické hodnocení a technický dozor)

 • Dotace až 30 % způsobilých výdajů.

 • Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: A.0, A.1, A.2.
  a na podporu A4 na zpracování energetického hodnocení, projektové dokumentace  a odborný technický  dozor

 • Výše dotace odpovídá rozsahu prováděných prací.

 • Podporovány jsou i přístavby nebo půdní vestavby.

 • Pokud je v domě zdroj tepla neodpovídající alespoň 3. emisní třídě, je třeba provést jeho výměnu za ekologičtější nebo se napojit na CZT - modifikace zdroje tepla je též součástí způsobilých výdajů.
  V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele výhodné podat žádost v oblasti A a C .

Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení sledovaných technických parametrů uvedených v tabulce

 

Oblast podpory

A.0

A.1

A.2

U [W.m-2. K-1] měněných stavebních prvků

min.
0,95 × Urec

dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.

Dosažená klasifikační třída neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A

bez požadavku

C

A-B

Procentní snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A oproti stavu před realizací opatření

min.
20%

min. 30%

min. 40%Výpočet dotace

Maximální možná dotace (Kč)= SUM (zateplovaná plocha  × dotace dle typu konstrukce a podoblasti × (k=1)) ;  
k – koeficient upravující výši dotace;

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na  max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Jednotková výše podpory v oblasti podpory A

 

Typ konstrukce


Max výše dotace (Kč/m2)

A.0 a A.1

A.2

Obvodová stěna

430

510

Střešní konstrukce

380

450

Výplně otvorů

1250

1500

Podlaha na terénu

500

600

Ostatní konstrukce, stropy

200

240


Podoblast podpory A.3

Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

a) O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory A.0, A.1 nebo A.2.

b) Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění odborného technické ho dozoru.

c) Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 40 000Kč, max. však 10% z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1 nebo A.2.


Odborný posudek

 • skládá se z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy

 • je nutné předložit vždy, a to bez ohledu na stanovisko příslušného stavebního úřadu, tedy i v případě, že stavební úprava nevyžaduje ani ohlášení stavebního záměru, ani stavební povolení.

 • se předkládá v jednom vyhotovení v listinné podobě


Z odborného posudku musí být patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také to, že toto opatření splňuje podmínky stanovené programem.
Odborný posudek je zároveň podkladem pro výpočet podpory.


Oprávnění zpracovatelé projektové dokumentace

Projektová dokumentace musí být řádně provedena a potvrzena osobou autorizovanou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. (autorizovaný projektant - pozemní stavby)


Oprávnění zpracovatelé energetického hodnocení budovy

Energetické hodnocení budovy musí být řádně provedeno a potvrzeno energetickým specialistou, který je podle § 10 odst.1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů držitelem oprávnění

a) ke zpracování energetického auditu a energetického posudku,

b) ke zpracování průkazu.

Minimální rozsah energetického hodnocení pro realizaci zateplení budovy
1. Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy, anebo energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.
Energetické hodnocení se dokládá pro stávající a navrhovaný stav.

2. Schematické nákresy budovy s vyznačením zvolené systémové hranice obálky budovy pro stávající a navrhovaný stav (může být součástí projektové dokumentace nebo jiného předloženého dokumentu).

3. Protokoly výpočtů:

– Protokol součinitelů prostupu tepla konstrukcí U [W.m-2.K-1] pro stávající a návrhový stav.

– Protokol výpočtu energetické náročnosti budovy se všemi vstupními daty.


Minimální rozsah projektové dokumentace pro realizaci zateplení budovy
1. Technická zpráva v souladu s přílohou č. 5 odst. D vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů obsahující také doporučení pro úpravu nastavení regulačních prvků, teplotních a dalších parametrů otopné soustavy, popř. stanovisko, že změny nastavení není nutno vzhledem k charakteru navrhovaných opatření a vlastnostem otopné soustavy provádět.


2. Výkresová část stávajícího a nového stavu. U jednoduchých a přehledných případů je možné návrh realizovaného opatření zakreslit do stávajícího stavu, avšak návrh musí být dostatečně odlišen (např. barevně). Fondem budou akceptovány pouze čitelné výkresy provedené v jednotném měřítku násobku pětadvaceti. Výkresová část musí být vyhotovena v souladu s přílohou č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat alespoň:

a. situaci stavby,

b. půdorysy jednotlivých podlaží,

c. charakteristické řezy.

d. schematické nákresy budovy s vyznačením zvolené systémové hranice obálky budovy pro stávající a navrhovaný stav (systémová hranice stanovena v součinnosti s energetickým specialistou)


Způsobilé výdaje


 • takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných opatření splňujících podmínky programu.

 • musí být řádně doloženy dodavatelskou fakturou a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem).

 • musí být prokazatelně zaplaceny ze strany příjemce podpory a doloženy relevantním dokladem o úhradě (výpis z bankovního účtu, příjmový pokladní doklad).

 • pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně dokončené po rozhodném datu způsobilosti výdajů.

 • podporu nelze poskytnout na repasovaná a použitá zařízení, na použité stavební materiály a komponenty. Výjimkou je pouze repase oken a dveří v památkově chráněných objektech.

 • daň z přidané hodnoty je způsobilým výdajem v případě, kdy je žadatelem nepodnikající fyzická osoba nebo jiná osoba, která není plátcem daně z přidané hodnoty nebo když žadatel, plátce daně z přidané hodnoty, nemůže uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu dle zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 • výdaje spojené s projektovou přípravou a realizací opatření na sanaci azbestu jsou způsobilým výdajem.

  Oblast podpory A a způsobilé výdaje

 • výdaje na podporovaná opatření provedená na obálce budovy a výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací těchto opatření. Mezi způsobilé výdaje náleží zejména výdaje na materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření.

 • výdaj na provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy včetně vyhotovení protokolu o zkoušce.

 • v podoblasti podpory A.3 jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení, a na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření.
Oblast podpory C
Efektivní využití zdrojů energie


Podoblast podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla
V této podoblasti podpory je podporována:

– výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní, ekologicky šetrné zdroje;

– výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem;

– výměna plynového vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn.


Výše podporu u kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
17 - 20 000 Kč pro C1

Přímé odkazy: