Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech 

Dotace na fotovoltaiku FV a solární systémy obecně

Doporučený postup realizace FVE

Dotační titul Nová zelená úporám

C. Efektivní využití zdrojů energie

dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo
napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu


Obecné informace

-podpora na dokončené rodinné domy a novostavby

-solární panely musí splňovat minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb.
-možný též přímy ohřev teplé vody PV systémem podpora na instalaci solárních fototermických a fotovoltaických systémů maximální instalovaný výkon 10 kWp min. -70% vyrobené elektřiny musí sloužit pro vlastní spotřebu domu

-nutné připojení k distribuční soustavě až po 1. 1. 2016

Minimální rozsah energetického hodnocení pro podoblast podpory C.3

Pro solární termické systémy (podoblast C.3.1, C.3.2) - výpočet solárních zisků systému včetně potřeby tepla pro přípravu TV a dosažení jejího pokrytí dle jednotné metodiky energetického hodnocení solárních systémů dle TNI 73 0302 s využitím klimatických dat dle TNI 73 0331. Výpočet se provede pomocí výpočtového nástroje uvedeného na webových stránkách Programu. Pokud nelze tuto zjednodušenou metodiku použít (například je-li odklon solárních panelů od jihu větší než 45°), může být splnění podmínek Programu doloženo kompletním protokolem ze specializovaného simulačního programu.


Pro fotovoltaické solární systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3)

výpočet solárních zisků systému včetně potřeby tepla pro přípravu TV a dosažení jejího pokrytí.


Pro fotovoltaické solární systémy propojené s distribuční soustavou (podoblast C.3.4, C.3.5, C.3.6)

výpočet využitelného zisku ze solárního systému a míry využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby. Výpočet ročního předpokládaného provozu systému musí být proveden s hodinovým výpočetním krokem nebo kratším.

V případě žádosti z podoblasti podpory C.4 se předkládá energetické hodnocení v rozsahu shodném jako pro oblast podpory A

U žádosti, která není kombinována se žádostí z oblasti podpory A, se případné změny na obálce budovy ve výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění neuvažují, úspora musí být dosažena výhradně instalací systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

Pozn.: Energetické hodnocení může vypracovat pouze oprávněný ENERGETICKÝ SPECIALISTA (dle zákona 406/2000 Sb.)
Energetické hodnocení oprávněným specialistou hodnotí DOKONČENOU stavbu ve vztahu ke splnění požadavků dotačního titulu)


Minimální rozsah projektové dokumentace pro podoblast podpory C.3

Technická zpráva

v souladu s přílohou č. 5 odst. D vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v případě návrhu fotovoltaického systému doplněná o popis zajištění splnění požadavků na požární bezpečnost v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Výkresová část

v souladu s přílohou č. 5 odst. D vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

  1. půdorys střechy nebo jiné konstrukce, na které bude systém umístěn, se znázorněním umístění solárních termických nebo fotovoltaických panelů s uvedením jejich sklonu a orientace vůči světovým stranám, schematickým znázorněním rozvodů, kótováním, popisovou legendou nebo popisem u jednotlivých prvků a popisovým polem výkresu,

  2. pro termické systémy schéma zapojení zdroje do systému vytápění (je-li realizováno) a ohřevu TV i se zakreslením regulačních a pojistných prvků, napojení na stávající rozvody studené, teplé a cirkulační vody, popisovou legendou nebo popisem u jednotlivých prvků a popisovým polem výkresu,

  3. pro fotovoltaické systémy zjednodušené schéma a umístění rozvaděčů, hlavních ochranných a regulačních prvků, odpojovačů


Pozn.: Projektovou dokumentaci může vypracovat pouze AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT.
Je logické, že projektovou dokumentaci je třeba zpracovat před provedením vlastní instalace FVP.

Schema zapojení FVE bez a s akumulací elektrické energie do akumulátoru


 

Nová Zelená úsporám 2016- 2021 podporuje následující solární-fotovoltaické systémy

       

Přímý ohřev vody v el. bojleru = fotovoltaický ohřev vody           


Podpora C 3.3 Přímý ohřev vody pomocí fotovoltaických panelů. Jedná se o solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem TUV v bojleru nebo akumulační nádobě. Podpora NZÚ je 50%, max. 35.000,- + 5.000,-Kč

  • Výhody: Vlasní elekrická energie pro ohřev vody, popřípadě plné nahrazení težkých termických panelů na ohřev teplé vody. Cena instalace fv systému o výkonu 2 kWp se pohybuje okolo 70tis. Kč vč. DPH. S využitím dotace bude vlastní investice o 35.000,- Kč nižší. Vlastní investice bude tedy cca 35.000,- Kč.

    


Klasická fovotoltaická elekrárna s ohřevem vody v el. bojleru   


Podpora C 3.4. Fotovoltaická elektrárna-solární fotovoltaický systém sice bez povinné akumulace elektrické energie do drahých baterií ale s povinným využitím přebytků výroby do teplé vody tedy do bojleru. FVE by měla být s celkovým využitelným ziskem 1.700 kWh/rok. Podpora je 50% nákladů, maximálně. 55. 000,-+ 5.000,-Kč

  • Výhody: Vlastní fv výrobna elekrické energie pro běžnou spotřebu elekrické energie v domě a současně nahrazení těžkých termických solárních panelů na ohřev teplé vody. Cena instalace fv systému o výkonu např. 2 kWp se pohybuje okolo 109-119 tis. Kč vč. DPH. S využitím dotace bude vlastní investice o 55.000,- Kč nižší. Vlastní investice bude tedy cca 54.000,- Kč. Doporučujeme však FVE okolo 3 kWp.

           


Klasická fovotoltaická elektrárna s ukládáním přebytků do baterií   


Podpora C 3.5. Fotovoltaická elektrárna-solární fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie povinně do baterií. Jedná se o FVE akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem 1.700 kWh/rok. Podpora je 50% uznatelných investičních nákladů, max. však 70 000,- + 5.000,-Kč.

  • Výhody: Vlastní zdroj elektrické energie včetně uložené energie v bateriích na dobu spotřeby, kdy nesvítí slunce. Samozřejmě je zde i možnost uložení přebytků výroby el. energie do el. bojleru. Cena instalace fv systému o výkonu např. 3 kWp + 4,5 kW baterie se pohybuje okolo 300 tis. Kč vč. DPH. S využitím dotace bude vlastní investice o 70.000,- Kč nižší. Vlastní investice bude tedy cca 230.000,- Kč.

       


Klasická fovotoltaická elektrárna s ukládáním přebytků do baterií   


Podpora C 3.6. Fotovoltaická elektrárna-solární fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie povinně do baterií. Samozřejmě je zde i možnost uložení přebytků výroby el. energie do el. bojleru. Jedná se o FVE akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem 3.000 kWh/rok. Podpora je 50% uznatelných investičních nákladů, max. však 100 000,-+5.000,-Kč.

  • Výhody: Cena instalace fv systému o výkonu např. 4 kWp + 7,5 kW baterie se pohybuje okolo 399 tis. Kč vč. DPH. S využitím dotace bude vlastní investice o 100.000,- Kč nižší. Vlastní investice bude tedy 299.000,- Kč.
Odkazy: