Energeticky audit
Energetické úspory v souvislostech
Dotace na kotle 2016 - Kotlíková dotace

Pro fyzické osoby na rodiný dům (Operačního programu Životní prostředí, PO 2, specifický cíl 2.1)


Pro tento dotační program pro vás zajistím:

 • Komplexní dotační management ( technická část žádosti, projekt, energetické hodnocení)

 • Součástí technické části žádosti je i posouzení  Mikro-energetických opatření energetickým specialistou ..více

 • Základní pravidla pro získání Kotlíkové dotace si lze přečíst  zde

 • Odpovědi na časté otázky si můžete přečíst  zde


Kotlíkové dotace 2016 - výběr nejdůležitějšího


 • Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.

 • Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.

 • Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C, je nutné realizovat některá stanovená mikro-energetická opatření.

 • Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.

 • Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 tis. Kč.

 • Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015.

 • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.
Technická část
žádosti

a) Průkaz energetické náročnosti budovy  (PENB prokazuje že,  energetická náročnost  budovy je A-C  nebo že  je  současně podávána žádost o dotaci a realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy v programu Nová zelená úsporám)


b)  Mikro energetického opatření - pokud budova ve které dochází k výměně zdroje tepla nesplňuje třídu energetické náročnosti A-C,  je třeba provést tkzv. mikro energetická opatření  ( finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (zateplení střechy nebo půdních prostor;  zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy; dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda); oprava fasády– eliminace tepelných mostů; oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří); dílčí výměna oken; výměna vstupních a balkonových dveří; instalace těsnění oken a dveří a  dodatečná montáž prahů vstupních dveří; výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla). Typ  vybraného opatření  musí potvrdit energetický specialista s oprávněním  pro energetické audity a posudky.


Na co je dotace určena (způsobilé výdaje)

1)  služby energetického specialisty (vypracuje průkaz energetické náročnosti budovy;
2) posouzení mikro úsporných opatření energetickým specialistou (požadována jeho kvalifikace pro  zpracování energetického auditu a energetického posudku)
3) realizace mikro energetických opatření   (max. 20 tis. Kč)

4) výměna zdroje  tepla včetně nákladů na jeho instalaci
-kotel na pevná paliva,
-
plynový kondenzační kotel
-
tepelné čerpadlo,
-
instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
5)  rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest a dodávka a instalace akumulační nádoby
6)  projektová dokumentace


Formální podmínky poskytnutí dotace

a) Podporu na výměnu zdroje tepla je požadována pro rodinný dům  RD na území daného kraje
b) RD  je v současné době převážně vytápěn kotlem na pevná paliva (dokladováno fotodokumentací stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedením  jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.),  materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu; prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu)
c) zdroj tepla zvolen ze specifikace v programovém dokumentu,  tedy jedná se o zdroj tepla splňují požadavky na EKODESIGN
d) provedena pouze výměna jednoho stávajícího zdroje za jeden nový zdroj, který plní funkci hlavního zdroje vytápění.
e) Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) provedla  pouze osoba oprávněná, která je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků .
f) doložen písemný souhlas spoluvlastníků domu a  vlastníka stavebního pozemku


Kde se  žádá

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany.


Výše dotace

Mikro energetické opatření  max 20000 Kč
Kotel výhradně na uhlí   70 %
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) 75 %
Plynový kondenzační kotel 75 %
Kotle výhradně na biomasu 80 %
Tepelné čerpadlo    80 %

+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)  ( 15–30 %  spolufinancováno prostředky žadatele, resp. konečného uživatele). V kombinaci s výměnou zdroje tepla na vytápění bude umožněno realizovat instalaci solární termické soustavy, která bude splňovat dané požadavky účinnosti.
Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč


Co není předmětem podpory

-výměna stávajícího plynového kotle
-výměna kamen, krbových kamen, krbu, a to i v případě napojení na otopnou soustavu,
-výměna kotle na pevná paliva s automatickým přikládáním
-výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu
-výměna zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů ZÚ, NZÚ nebo ze společných  programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP)
-výměna zdrojů v panelových domech, objektech určených k rekreaci, bytových domech o více než třech bytových jednotkách
-výměna zdroje v objektu ve vlastnictví právnických osob
-výměna zdroje v objektech převážně určených k podnikání
-výměna kotle na pevná paliva za elektrokotel