Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech 


Dotace na nové tepelné čerpadlo a ostatní ekologické zdroje tepla


Dotační titul Nová zelená úporám, C. Efektivní využití zdrojů energie


dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu,
tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE

na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Obecná informace o programu podpory

vztahuje se na výměnu zdrojů před 15.7.2015

je aplikovatelný i na výměnu lokálních kamen na fosilní paliva použitých jako hlavní zdroj tepla a výměnu elektrických zdrojů tepla za tepelná čerpadla

je použitelný i pro právnické osoby

nejsou podporovány nové uhelné a kombinované kotle


Dokumenty, kterými se dokládá realizace podporovaného opatření při žádosti o dotaci na krajském pracovišti SFŽP

vyplněný formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů

vyplněný krycí list

výpis z katastru nemovitostí nemovitosti, kde se realizovala instalace nového zdroje tepla.

Faktury za realizaci podporovaných opatření (dodávka a montáž nového ekologického zdroje tepla)

Faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se vztahují.

položkový rozpočet  -vzor

potvrzení o úhradě - výpis z bankovního účtu o provedení platby, příjmový doklad. Pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoli však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě) či potvrzení o provedení platby vystavené dodavatelem a podepsané žadatelem. Pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad

(v hotovosti lze platit pouze faktury do výše 270 000 Kč)

při instalaci TČ země-voda a voda-voda doklad o projednání se stavebním úřadem, kolaudační souhlas, písemné potvrzení stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby  (pro tepelné čerpadlo vzduch - voda není třeba)

předávací protokol s datem ukončení realizace instalace podporovaného zdroje tepla

Předávací protokol nebo protokol o uvedení do trvalého provozu musí obsahovat jednoznačnou identifikaci akce, identifikaci žadatele a dodavatele, identifikaci předávané dodávky nebo díla, datum předání a podpisy žadatele nebo jím určené osoby i dodavatele.

potvrzení, že TČ bylo dodáno a instalováno výrobcem uvedeným na Seznamu výrobků a technologii (zajišťuje, že TČ splňuje požadavky na topný faktor ..účinnost)

dokumenty prokazující soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu. Předkládá se pouze v případě, že není vybrán výrobek/výrobky(TČ)  ze Seznamu výrobků a technologií (SVT). Vlastnosti výrobků a materiálů musí být prokázány certifikáty obsahujícími potřebné údaje s uvedením technických norem, dle kterých byly tyto hodnoty stanoveny nebo změřeny. Pokud certifikáty tyto hodnoty neobsahují, je nutno dodat i příslušné části protokolů o zkouškách výrobků vystavené nezávislou akreditovanou zkušebnou. • Požadavky na technické vlastnosti TČ pro poskytnutí podpory : topný faktor při stanovené teplotní charakteristice, země-voda při B0/W35, vzduch-voda při A2/W35, voda-voda při W10/W35; Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §7 odst. 4b je povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů (TČ) výlučně osobou oprávněnou dle § 10d steného zákona. Splnění této povinnosti potvrzujete čestným prohlášením na formuláři "Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů".

 • Při doložení ukončení realizace musí žadatel stvrdit čestným prohlášením (u žádostí po realizaci v rámci formuláře žádosti, že zajistil ekologickou likvidaci původního zdroje tepla (s výjimkou elektrokotlů, které jsou nově zapojeny jako bivalentní zdroj pro tepelné čerpadlo) a že zajistil provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

Minimální rozsah energetického hodnocení pro podoblasti podpory C.1 a C.2

 • Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy, nebo energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu energetickém posudku.

 • Energetické hodnocení se dokládá pro stávající a navrhovaný stav (po instalaci nového zdroje).

 • Při současném podání žádostí o podporu v oblasti A a C je možné doložit jediné energetické hodnocení pro oblast podpory A, které bude doplněno o podoblast podpory C


Potřebné doklady pro vystavení průkazu PENB:

 • a) zjednodušené nákresy budovy

 • b) informace o konstrukčních materiálech budovy


Minimální rozsah projektové dokumentace pro podoblasti podpory C.1 a C.2

 • 1. Technická zpráva
  v souladu s přílohou č. 5 odst. D vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s údaji o stávajících zdrojích tepla a popisem návrhu a dimenzování nových zdrojů tepla.

 • 2. Výkresová část
  v souladu s přílohou č. 5 odst. D vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů obsahující minimálně tyto body:
  zjednodušený půdorys se znázorněním umístění příslušného zdroje a napojení na stávající soustavu, popisovou legendou nebo popisem u jednotlivých prvků a popisovým polem výkresu
  schéma zapojení zdroje do systému vytápění a ohřevu TV i se zakreslením regulačních a pojistných prvků, napojení na stávající rozvody studené, teplé a cirkulační vody, popisovou legendou nebo popisem u jednotlivých prvků, uvedením teplotního spádu otopné soustavy a popisovým polem výkresu.Požadavky na nový instalovaný zdroj tepla (Tepelné čerpadlo TČ)  


požadovány minimální topné faktory TČ (ČSN EN 14511)

země-vzduch char BO/W35                    4.3

vzduch-voda char A2/W35                      3.1

voda-voda char W10/W35                       5.1


Výše a podmínky poskytnutí podpory

 1. podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů (všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy (dodávka a montáž TČ))

 2. rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014 ; max. výše podpory 60 - 80 000 Kč

 3. na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1

 4. podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy

 5. Rodinný dům, na který se žádá o podporu, musí splňovat definici rodinného domu  (i 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí)

 6. realizaci podporovaného opatření musí provést dodavatel s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.


Odkazy