Dotace na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů a

výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností


2. výzva pro bytové domy (začíná 15. 3. 2016)
A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Opatření ke zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy (zateplení, výměna oken a dveří), která lze kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní a ekologicky šetrné zdroje, s instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další.
Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

C. Efektivní využití zdrojů energie

Výměna zdrojů tepla – nové zdroje na biomasu, tepelná čerpadla, plynová tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, napojení na soustavu zásobování teplem, kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info

Název dotačního programu

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů  (platnost  do roku 2021) , dotace na zateplení obálky budovy - výměnu oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy.  Podporována jsou dílčí i komplexní opatření.


Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů (od 15. 3. 2016)

Opatření ke zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy (zateplení, výměna oken a dveří), která lze kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní a ekologicky šetrné zdroje, s instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další.


Technická část
žádosti

a) Projektové dokumentace
Technická  zpráva a Výkresová část stávajícího a nového stavu. (návrh realizovaného opatření lze zakreslit do výkresů stávajícího stavu, avšak návrh musí být dostatečně odlišen (např. barevně). M 1:25 a násobky a) situace stavby,  b) půdorysy jednotlivých podlaží, c) charakteristické řezy


b) Energetické  hodnocení

Energetického hodnocení vašeho projektu úspor obsahuje Schematické nákresy budovy s vyznačením zvolené systémové hranice obálky budovy, Průkaz energetické náročnosti budovy nebo Energetický posudek a Protokoly výpočtů.


Co musí splňovat rodinný dům RD, na který se žádá dotace

a) musí splňovat definici RD
b) schválený k užívání před 1. 7. 2007,

c
) nutná výměna zdroje tepla nebo napojení na centrální zásobování teplem (v případě, že hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu)


Definice RD

stavba pro bydlení, ve které, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt.  Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují  budovy (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.). Podlahovou plochu považována celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí tvořících obálku budovy.


Podpora na snížení energetické náročnosti budovy ENB

(dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na stupni snížení energetické náročnosti objektu)

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí v závislosti na stupni snížení energetické náročnosti stávající budovy ENB

Typ konstrukce     A.0 a A.1; A.2; A.3 (Kč/m2)

Obvodová stěna

500; 600; 800

Střecha

500; 600; 800

Výplně otvorů

2 100;  2 750; 3 800

Podlaha na terénu

700;  900; 1 200

Ostatní konstrukce, stropy

330; 400; 550

V rámci podoblasti A.3 je povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, a to za podmínek platných pro podoblast C.4. (na realizaci tohoto opatření je možné čerpat podporu).

Výpočet dotace

Maximální možná dotace (Kč)= SUM (zateplovaná plocha  × dotace dle typu konstrukce a podoblasti × (k)) ;  k – koeficient upravující výši dotace;  Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na  max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.


Odkazy

NZÚ Rodinné domy Závazné pokyny 3. výzva

NZÚ Bytové domy na území Prahy Závazné pokyny 2. výzva