Dotace pro budovy veřejné správy

OPŽP Energetické úspory  -  Snížit energetickou náročnost stávajících veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Zájistím vám komplexní zpracování a podání žádosti o podporu.

Obsah žádosti:

Technická část  

 1. Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou
  Energetický posudek bude zpracován v souladu se závaznými vzory zveřejněnými SFŽP.
  (Vzor posudku: Popis a vyhodnocení stávajícího stavu, navrhovaná opatření, celková energetická bilance, ekologické hodnocení, ekonomické hodnocení, management hospodaření s energiemi,  posouzení možnosti zavedení energy performance contracting EPC,  závěr )

 1. Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 (2011)
  (pouze u realizací zateplení a rekonstrukce zdrojů vytápění) – samostatně se předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posudku. EŠOB bude zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření (pokud realizací dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým posudkem nebo předkládanou projektovou dokumentací. Součástí EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011).

 1. Projektová dokumentace
  Technická  zpráva
  Výkresová část stávajícího a nového stavu (návrh realizovaného opatření lze zakreslit do výkresů stávajícího stavu, avšak návrh musí být dostatečně odlišen (např. barevně). M 1:25 a násobky
  a) situace stavby,  b) půdorysy jednotlivých podlaží, c) charakteristické řezy
  Podrobněji viz. vyhláška o dokumentaci staveb

Typy podporovaných projektů a aktivit

A.  Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov

1)  zateplení obvodového pláště budovy,

2)  výměna a renovace (repase) otvorových výplní,

3)  realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. fotovoltaický systém),

4)  realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,

5)  realizace systémů využívajících odpadní teplo,

7)  výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,

8) instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV

B.  Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za

1)  účinné zdroje využívající biomasu,

2)  tepelná čerpadla,

3 ) kondenzační kotle na zemní plyn,

4)  zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje,

5)  solárně termické kolektory,

6)  systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Žadatelé o dotaci mohou rovněž využít souběžnou výzvu z Národního programu Životní prostředí (NPŽP), která nabízí zvýhodněné úvěry na kofinancování projektů podpořených 19. výzvou OPŽP. Příjemci dotací z OPŽP mohou díky ní pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Roční úroková míra u úvěru je stanovena fixně na jedno procento bez dalších poplatků. Maximální délka splatnosti úvěru je 10 let, přičemž bude umožněn odklad splátek až do 12 měsíců po realizaci projektu. Na zvýhodněné úvěry je z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR vyčleněno půl miliardy korun.

Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností, tj. především zateplení objektů. Pouhé zateplení objektu však není dostatečné pro optimální snížení spotřeby energie.

Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Opatření s kratší dobou návratnosti je vhodné realizovat jinými finančními nástroji, případně prostřednictvím metody Energy performance contracting.

Způsob hodnocení projektů SC 5.1

1) U každého projektu musí být v rámci energetického posudku posouzena vhodnost uplatnění metody Energy Performance Contracting.

Metoda EPC  představuje  přístup k energetickému hospodářství, který umožňuje spotřebiteli energie dosáhnout úspor energie a tím také snížení provozních nákladů. Jedná se tedy o určitou formu outsorcingu, kdy náklady investora jsou postupně hrazeny z budoucích zisků po realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti. Dodavatel smluvně ručí za sjednaný objem úspor energie.  Dodavatel přebírá část rizik spojených s realizací, případně i se splácením investice. Úhrada potřebné investice je obvykle  splácena z budoucích přínosů projektu.  Energetické služeby jsou poskytovány  se zaručeným výsledkem,  kdy poskytovatel energetických služeb navrhne opatření ke snížení energetické náročnosti, navržená opatření zrealizuje  a smluvně se zaručí, že privátně investované finanční prostředky budou návratné z budoucích úspor provozních nákladů souvisejících s úsporou energie.  Před uplatněním metody EPC dochází vždy ke zpracování podrobné analýzy stávající energetické situace formou energetického auditu předcházejícího  zpracování  projektové dokumentace.

2) V případě opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy  a realizovaných nad rámec podpory s využitím metody EPC (zahrnuje vyregulování otopné soustavy, zajištění energetického managementu a poskytnutí záruk za dosažení dlouhodobě udržitelného smluvně sjednaného objemu úspor energie, včetně úspor energie generovaných projektem OPŽP) bude projekt zvýhodněn při hodnocení.
Kulturní památka a budova v ochranném pásmu nemovité kulturní památky

V rámci renovace budov definovaných Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění jako kulturní památka nebo budov, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (dále jen „památkově chráněné budovy“) budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy dle příslušných norem.


Projekty zaměřené pouze na výměnu zdroje tepla, zdroje teplé vody nebo realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací

1)  V případě realizace výměny zdroje tepla musí budova splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem, N uvedenou v ČSN 730540-2 . Netýká se památkově chráněných budov.

2) Po realizaci projektu musí dojít k úspoře energie na vytápění min.

o 20 % oproti původnímu stavu.

3) U samostatných realizací termických solárních soustav musí dojít k úspoře energie na ohřev TV min. o 20 % oproti původnímu stavu. Netýká se samotné instalace systému nuceného větrání s rekuperací.


Kritéria obecná

1) Výměna zdroje tepla je určena pouze pro budovy kde je výroba tepla realizována zdrojem využívajícím fosilní paliva nebo elektrickou energii. Toto omezení se netýká fototermických solárních systémů

2) V případě, že je budova vytápěna zdrojem na zemní plyn, bude podporován pouze přechod na tepelné čerpadlo nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, kdy stáří původního zdroje v době podání žádosti nesmí být kratší než 10 let.

3) Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov 10 %.

4) V případě výměny zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspře 30 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva.

5) Realizací projektu musí dojít k úspoře emisí TZL a NOx, V případě instalací nových zdrojů tepla (případně elektřiny) a systémů nuceného větrání  s rekuperací nutnost splnění minimálních požadovaných parametů  (Nařízení EK, vyhlášky,ČSN apod)


Kritéria  přijatelnosti

Neprůvzdušnost obálky n50 ≤ 0,6 /h

Součinitel prostupu tepla Uem ≤ 0,35; Uem,max ≤ Uem,rec  

Potřeba tepla na vytápění nebo chlazení  ≤ 15 kWh/m2 a

Potřeba primární energie  ≤ 120 kWh /m2 a


Kritéria pro komplexní řešení energetické náročnosti budovy

1) Po realizaci musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti podle požadavků definovaných  vyhlášky č.78/2013 Sb.

2) Po realizaci projektu musí být součinitel prostupu tepla měněných stavebních prvků obálky, které jsou předmětem podpory, minimálně na doporučených hodnotách dle ČSN730540-2 (2011).

3) U budov sloužících pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých , musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2000 Sb.,

4) Instalace fotovoltaického systému bude podpořena pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření.

5) V případě, že jsou v budově využívána pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody tuhá nebo kapalná fosilní paliva, musí dojít k náhradě tohoto zdroje.

6) Realizací projektu musí dojít k úspoře celkové energie min o 20 % oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 %.


Způsobilé výdaje

1) přímé realizační výdaje,

2) projektová příprava, autorský a technický dozor,

3) daň z přidané hodnoty,

4) osobní náklady (PO 1 SC 1.4, PO 2 SC 2.1, PO 3 SC 3.4 a PO 4 SC 4.1 a SC 4.2, SC 4.3),

5) pojištění předmětu podpory (PO3 SC 3.5 a všechny SC v rámci PO 2 a PO5),

6) pořízení nemovitostí (neplatí pro SC 3.4),

7) propagační opatření,

8) pohledávky,

9) kategorie veřejné podpory specifikující způsobilost výdajů.


 • projektová dokumentace,

 • dokumentace pro provádění stavby,

 • studie proveditelnosti,

 • dalších podkladových studií a analýz dle specifických požadavků jednotlivých priorit a typu projektu (hydrogeologický průzkum, odborný posudek, analýza rizik, rozptylová studie, energetický posudek, technicko-ekonomická analýza, studie systému sídelní zeleně, analýza potencionálu produkce odpadů atd.),

 • finanční a ekonomické analýzy,

 • projektové dokumentace pro projekty dodávek,

 • analýzy potenciálu odpadů,

 • zadávací dokumentace dle zákona č. 137/2006,

 • žádosti včetně vyplnění v IS KP14+ (max. 30 000 Kč),

 • manažerské řízení přípravy a realizace projektu,

 • technický nebo autorský dozor (max. 6-10 % z celk. způs. přímých realizačních výdajů),

 • DPH způsobilých výdajů v případě, kdy příjemce není oprávněn k odpočtu daně a současně DPH uhradil jiný příjemce než veřejnoprávní subjekt vystupující jako orgán veřejné moci,

 • osobní náklady (omezený výčet viz B.2.4. PPZP)

 • pojištění předmětu podpory (omezený výčet viz B.2.5. PPZP)

 • pořízení nemovitosti (blíže viz B.2.6. PPZP)

 • propagační opatření


 1. způsobilé výdaje nesmí být podmíněny přiznáním dotace,

 2. způsobilým NENÍ nákup použitého vybavení


Specifické způsobilé výdaje
Stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podporyForma a výše podpory

1) Podpora bude poskytována formou dotace z prostředků EFRR.

2) Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí do 60 %  celkových způsobilých výdajů projektů, maximálně však do částky na vícenáklady pasivního standardu


Maximální způsobilé výdaje bez DPH (Kč / m2)

v případě snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov  (vztažena na plochu zateplovaných konstrukcí)