Energeticky audit
Energetické úspory v souvislostech

Základní principy zavedení energetického managementu (EM)

Splnění požadavku na energetický management pro dotační akce realizované v rámci osy 5 OPŽP.


Cílem zavedení energetického managementu je řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem je snižování provozních nákladů. Samotné provedení investičních opatření pro snížení energetické náročnosti (zateplení,výměna oken, výměna zdroje tepla) ještě nezaručuje dlouhodobě udržitelné a nejvyšší možné(resp. požadované nebo optimální) snížení spotřeby energie. Teprve ve spojení s opatřeními, jako je regulace otopné soustavy, přizpůsobení technologických zařízení provozu novému stavu budov a zavedení energetického managementu je možnétento optimální stav zajistit.


Obsah EM

1.Měření a zaznamenávání spotřeby energie data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční podrobnosti

2.Stanovení potenciálu úspor energie - stanovení výchozího stavu (přezkum spotřeby)

3.Realizace opatření na základě plánu

4.Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření

5.Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených

6.Tvorba a aktualizace energetických koncepcí, energetických (akčních) plánů

F2yUC.jpg


Energetický management ve vztahu k ose 5 OPŽP

1.Technická součást EM

Existuje systém, který pracuje s energetickými daty v uzavřeném a kontrolovaném

procesu a který zajišťuje:

a.Nastavení hranic systému–přezkum spotřeby, definice výchozího stavu

b.Monitoring spotřeby

c.Vyhodnocování

d.Plánování

e.Kontrola, náprava a návrhy úpravy systému


2.Personální(procesní)součást EM

Existují definované odpovědnosti osob, resp. osoby v systému EM

ve vztahu k předmětu dotace.

EM je plánovitou součástí již od přípravy projektu a spolupráce na projektové dokumentaci, viz. podmínka zavedení (nejpozději )v průběhu realizace projektu .


Obsah EM shrnutí

1.Komplexní řešení návrhu rekonstrukce (architektonický návrh,technické detaily,

řešení tepelných mostů a vazeb, způsob osazení oken apod.)

2.Regulace zdroje tepla a otopné soustavy

3.Zajištění větrání (obecně kvality vnitřního prostředí v souladu s platnou legislativou)

4.Dozor stavby–technický dozor investora (TDI)