Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech


ODKAZY na PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI a další dokumenty (Rybalkova 280)


1.1 PENB Grafické znázornění

1.2 PENB Protokol

1.3 PENB Energetické potřeby domu

2. Energetické a ekonomické vyhodnocení zateplení budovy Rybalkova 280


3. Cenová poptávka & nabídka na projektovou dokumentaci

4. Faktura


5. Další postup rekonstrukce domu a žádosti o dotaci


DOPORUČENÝ POSTUP při REKONSTRUKCI vnějšího pláště DOMU a ZÍSKÁNÍ DOTACE na tuto rekonstrukci


Vlastnímu podání žádosti o státní dotaci
(proplacení části řádně proinvestovaných peněz na snížení energetické náročnosti domu - uznatelné náklady ),
předchází tyty kroky 
:

 1. Energetické hodnocení stávající energetické bilance rekonstruovaného objektu včetně posouzení stávajícího zdroje tepla (kotel)  ...vypracování průkazu energetické náročnosti (energetický specialista) ...cena 6000 Kč/bytový dům

 2. Minimálně 3 návrhy opatření na snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže stávajícího domu,  výpočet energetického hodnocení pro navržený nový stav - soulad s požadavky  na splněním podmínek pro jednotlivé výše dotace a v případě potřeby (požadavek dotačního programu) stanovení  jmenovitého výkonu nového ekologického zdroje tepla (energetický specialista)

 3. Ekonomické vyhodnocení navržených opatření pro snížení energetické náročnosti domu vč. stanovení doporučené maximální velikosti investice do rekonstrukce - čistá současná hodnota investice = 0 ; doba návratrnosti 11 let a cash flow dané úsporou výdajů na energie vlivem zateplení objektu. (energetický specialista)

 4. Výpočet maximální možné dotace na zateplení domu z plošných výměr rekonstruovaných ploch domu a max. částek garantovaných dotačním programem.
  (energetický specialista)  ...cena ad2+ad3+ad4  4000 Kč/bytový dům
 5. Vypracování projektové dokumentace ZATEPLENÍ  domu splňující parametry stanovené energetickým specialistou (autorizovaný projektant - pozemní stavby)...cena cca 20 000 Kč/bytový dům

 6. Projektová dokumentace může na žádost klienta obsahovat rozpočet stavby - není součástí žádosti o dotaci (autorizovaný projektant)...cena cca 5000 Kč/bytový dům

 7. Výběrové řízení na dodavatele stavby a případně též na nový zdroj tepla  ze Seznamu odborných dodavatelů programu Nová Zelená úsporám (investor & energetický specialista & projektant)

 8. Realizace rekonstrukce domu v souladu s projektovou dokumentací (oprávněná stavební firma)

 9. Řádné předání dokončené stavby v souladu s projektovou dokumentací (investor & stavební dozor & stavební firma)

 10. Proplacení faktur na rekonstrukci domu (investor)

 11. Vypracování Průkazu energetické náročnosti domu po rekonstrukci a protokolů výpočtů, vyplnění Krycího listu žádosti o dotaci, stanovení uznatelných nákladů (energetický specialista)... cena 5000 Kč/bytový dům
  Vlastní žádost o státní dotaci se podává elektronicky
  (energetický specialista & žadatel) a osobně (investor=žadatel) na krajském pracovišti státního fondu životního prostředí CENOVÁ NABÍDKA energetického specialisty
vypracovaná dne 21.10.2016

(Cenová nabídka v pdf k vytištění)


pro Společenství vlastníků jednotek, dům Rybalkova 280/41, Praha 10,
IČO 29015260, RNDr. Robert Džmuráň, předseda výboru


Rozsah provedené práce

Nabídková cena vč. DPH (Kč)

Poznámka

Průkaz energetické náročnosti (PENB) stávajícího bytového domu6000

Energetická  bilance spotřeby energii na vytápění, osvětlení, větrání a teplou voda stávajícího domu.
Pro vypracování nutná projektová dokumentace domu.

Průkaz energetické náročnosti (PENB)  stavu domu po rekonstrukci2000

Výpočet energetické bilance rekonstruovaného domu s modelováním skladby obálky budovy a dalších parametrů pro dosažení jednotlivých výší dotace (A.0,A.1,A2)

Ekonomické vyhodnocení investice do rekonstrukce2000

Pomocí IRR, NPV a doby návratnosti se posuzuje smysluplnost dané investice do rekonstrukce při započtení max. poskytnuté dotace 30% uznatelných nákladů (uvažují se
průměrné ceny stavebních prací, materiálů a výrobků a doba návratnosti 10 let)

Vypracování energetického hodnocení a podání žádosti o dotaci elektronickou formou5000

Vypracování Průkazu energetické náročnosti domu po rekonstrukci , vypracování protokolů výpočtů a vlastní elektronické podání žádosti o dotaci.
Realizace této části probíhá až po řádném dokončení, převzetí a proplacení rekonstrukce.
Státní dotace na energetické hodnocení + projektovou dokumentaci + odborný technický dozor  je 40 000 Kč - max. však 10% z alokované částky podpory v podoblasti
(společně s náklady na stavební dozor)

Celkem (Kč)


15000

Položky lze objednat samostatně (ale jen kumulativně shora dolů)


Nabídku vypracoval:

Ing. Jiří Feiler,
Energetický specialista,
tel: 603532315,
jirifeiler@gmail.com


Kdy je PENB povinný ze zákona 406/2000 Sb.

1) nové budov

2) větší změna stávající budovy (na více než 25% plochy teplosměnné plochy obálky budovy)

3) provedením změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v budově.

4) pro stávající budovy orgánů veřejné moci pro A > 250 m2

5) prodej a pronájem budovy nebo její ucelené části


Povinnost zpracování je spojena s rekonstrukcí objektu a doložení k žádosti o stavebnímu povolení.


V případě větší změny dokončené budovy (změna více než 25% vnější obálky budovy)  jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle vyhlášky a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit průkazem energetické náročnosti budovy splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu, posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního předpisu a konečně stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího právního předpisu.


Dotace na bytové domy Praha - podrobněji

Dotační titul Nová zelená úporám, platnost od 15. 3. 2016  do roku 2021


Oblast podpory A
Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
(Dotace na zateplení obálky budovy - výměnu oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy, dostavbu, výměnu zdroje tepla, energetické hodnocení a technický dozor)

 • Dotace až 30 % způsobilých výdajů.

 • Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: A.0, A.1, A.2.
  a na podporu A4 na zpracování energetického hodnocení, projektové dokumentace  a odborný technický  dozor

 • Výše dotace odpovídá rozsahu prováděných prací.

 • Podporovány jsou i přístavby nebo půdní vestavby.

 • Pokud je v domě zdroj tepla neodpovídající alespoň 3. emisní třídě, je třeba provést jeho výměnu za ekologičtější nebo se napojit na CZT - modifikace zdroje tepla je též součástí způsobilých výdajů.
  V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele výhodné podat žádost v oblasti A a C .

Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení sledovaných technických parametrů uvedených v tabulce

Oblast podpory

A.0

A.1

A.2

U [W.m-2. K-1] měněných stavebních prvků

≤ 0,95 × Urec

dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.

Dosažená klasifikační třída neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A

bez požadavku

C

A-B

Procentní snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A oproti stavu před realizací opatření

≥ 20%

≥ 30%

≥ 40%Výpočet dotace

Maximální možná dotace (Kč)= SUM (zateplovaná plocha  × dotace dle typu konstrukce a podoblasti × (k=1)) ;  
k – koeficient upravující výši dotace;

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na  max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Jednotková výše podpory v oblasti podpory ATyp konstrukce


Max výše dotace (Kč/m2)

A.0 a A.1

A.2

Obvodová stěna

430

510

Střešní konstrukce

380

450

Výplně otvorů

1250

1500

Podlaha na terénu

500

600

Ostatní konstrukce, stropy

200

240


Oblast podpory A

Podoblast podpory A.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

a) O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory A.0, A.1 nebo A.2.

b) Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění odborného technické ho dozoru.

c) Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 40 000Kč, max. však 10% z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1 nebo A.2.


Odborný posudek

 • skládá se z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy

 • je nutné předložit vždy, a to bez ohledu na stanovisko příslušného stavebního úřadu, tedy i v případě, že stavební úprava nevyžaduje ani ohlášení stavebního záměru, ani stavební povolení.

 • se předkládá v jednom vyhotovení v listinné podobě


Z odborného posudku musí být patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také to, že toto opatření splňuje podmínky stanovené programem.
Odborný posudek je zároveň podkladem pro výpočet podpory.


Oprávnění zpracovatelé projektové dokumentace

Projektová dokumentace musí být řádně provedena a potvrzena osobou autorizovanou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.


Oprávnění zpracovatelé energetického hodnocení budovy

Energetické hodnocení budovy musí být řádně provedeno a potvrzeno energetickým specialistou, který je podle § 10 odst.1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů držitelem oprávnění

a) ke zpracování energetického auditu a energetického posudku,

b) ke zpracování průkazu.

Minimální rozsah energetického hodnocení pro realizaci zateplení budovy
1. Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy, anebo energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.
Energetické hodnocení se dokládá pro stávající a navrhovaný stav.

2. Schematické nákresy budovy s vyznačením zvolené systémové hranice obálky budovy pro stávající a navrhovaný stav (může být součástí projektové dokumentace nebo jiného předloženého dokumentu).

3. Protokoly výpočtů:

– Protokol součinitelů prostupu tepla konstrukcí U [W.m-2.K-1] pro stávající a návrhový stav.

– Protokol výpočtu energetické náročnosti budovy se všemi vstupními daty.


Minimální rozsah projektové dokumentace pro realizaci zateplení budovy
1. Technická zpráva v souladu s přílohou č. 5 odst. D vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů obsahující také doporučení pro úpravu nastavení regulačních prvků, teplotních a dalších parametrů otopné soustavy, popř. stanovisko, že změny nastavení není nutno vzhledem k charakteru navrhovaných opatření a vlastnostem otopné soustavy provádět.


2. Výkresová část stávajícího a nového stavu. U jednoduchých a přehledných případů je možné návrh realizovaného opatření zakreslit do stávajícího stavu, avšak návrh musí být dostatečně odlišen (např. barevně). Fondem budou akceptovány pouze čitelné výkresy provedené v jednotném měřítku násobku pětadvaceti. Výkresová část musí být vyhotovena v souladu s přílohou č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat alespoň:

a. situaci stavby,

b. půdorysy jednotlivých podlaží,

c. charakteristické řezy.

d. schematické nákresy budovy s vyznačením zvolené systémové hranice obálky budovy pro stávající a navrhovaný stav (systémová hranice stanovena v součinnosti s energetickým specialistou)


Způsobilé výdaje


 • takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných opatření splňujících podmínky programu.

 • musí být řádně doloženy dodavatelskou fakturou a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem).

 • musí být prokazatelně zaplaceny ze strany příjemce podpory a doloženy relevantním dokladem o úhradě (výpis z bankovního účtu, příjmový pokladní doklad).

 • pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně dokončené po rozhodném datu způsobilosti výdajů.

 • podporu nelze poskytnout na repasovaná a použitá zařízení, na použité stavební materiály a komponenty. Výjimkou je pouze repase oken a dveří v památkově chráněných objektech.

 • daň z přidané hodnoty je způsobilým výdajem v případě, kdy je žadatelem nepodnikající fyzická osoba nebo jiná osoba, která není plátcem daně z přidané hodnoty nebo když žadatel, plátce daně z přidané hodnoty, nemůže uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu dle zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 • výdaje spojené s projektovou přípravou a realizací opatření na sanaci azbestu jsou způsobilým výdajem.

  Oblast podpory A a způsobilé výdaje

 • výdaje na podporovaná opatření provedená na obálce budovy a výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací těchto opatření. Mezi způsobilé výdaje náleží zejména výdaje na materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření.

 • výdaj na provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy včetně vyhotovení protokolu o zkoušce.

 • v podoblasti podpory A.3 jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení, a na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření.Oblast podpory C

Efektivní využití zdrojů energie


Podoblast podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla
V této podoblasti podpory je podporována:

– výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní, ekologicky šetrné zdroje;

– výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem;

– výměna plynového vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn.


Výše podporu u kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
17 - 20 000 Kč pro C1Přímé odkazy: