F/
G+/TW

Logo Audit energiíJak získat dotaci na zateplení obálky domu DOPORUČENÝ POSTUP 


1. Energetické hodnocení stavu domu před rekonstrukcí  -  vypracování Průkazu energetické náročnosti včetně posouzení dimenzování a ekologické třídy stávajícího zdroje tepla (kotel)  (energetický specialista od 3000 Kč / dům)

2. Energetického hodnocení pro nový navržený stav -  vypracování Průkazu energetické náročnosti.
Vypracování návrhů opatření na snížení energetické náročnosti stávajícího domu v souladu s požadavky na splněním podmínek pro jednotlivé výše dotace a v případě potřeby (požadavek dotačního programu) stanovení  typu a jmenovitého výkonu nového ekologického zdroje tepla (energetický specialista od 3000 Kč / dům)

3. Výpočet maximální možné dotace na zateplení domu z plošných výměr rekonstruovaných ploch domu a max. částek garantovaných dotačním programem. Dotace poskytovaná na práci energetického specialisty, projektanta a stavební dozor je max. 7,5 % z uznatelných nákladů rekonstrukce (energetický specialista cena dohodou)

4. Ekonomické vyhodnocení navržených opatření pro snížení energetické náročnosti domu vč. stanovení doporučené maximální velikosti investice do rekonstrukce (čistá současná hodnota investice NPV = 0 ; doba návratrnosti 11 let a cash flow dané úsporou výdajů na energie vlivem zateplení objektu. energetický specialista cena dohodou)

5. Vypracování projektové dokumentace zateplení  domu splňující tepelně-izolační vlastnosti obálky budovy stanovené energetickým specialistou (autorizovaný projektant - pozemní stavby od 10 000 Kč / dům)

6. Rozpočet stavby/rekonstrukce  - Projektová dokumentace  může na žádost klienta obsahovat rozpočet stavby -  není součástí žádosti o dotaci (autorizovaný projektant - pozemní stavby od 3000 Kč / dům)

7. Výběrové řízení na dodavatele stavby a případně též na nový zdroj tepla  ze Seznamu odborných dodavatelů programu Nová Zelená úsporám (investor & energetický specialista & projektant)

8. Realizace rekonstrukce domu v souladu s projektovou dokumentací (oprávněná stavební firma)

9. Řádné předání dokončené stavby v souladu s projektovou dokumentací (investor & stavební dozor & stavební firma)

10. Proplacení faktur na rekonstrukci domu (investor)

11. Vypracování Průkazu energetické náročnosti domu po rekonstrukci, protokolů výpočtů, vyplnění Krycího listu žádosti o dotaci, stanovení uznatelných nákladů. (energetický specialista cena od 4000 Kč)

12. Vlastní žádost o státní dotaci se podává elektronicky (energetický specialista & žadatel) a osobně (investor=žadatel) na krajském pracovišti státního fondu životního prostředí

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY

A. Nová zelená úsporám NZU A.

Oblast A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů (program vyhlášen pro období 2016 -2021)


Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast podpory A

Technická  zpráva

Výkresová část stávajícího a nového stavu.
(návrh realizovaného opatření lze zakreslit do výkresů stávajícího stavu, avšak návrh musí být dostatečně odlišen (např. barevně). M 1:25 a násobky
a) situace stavby, 
b) půdorysy jednotlivých podlaží,
c)
charakteristické řezy
d)
schematické nákresy budovy s vyznačením zvolené systémové hranice obálky budovy pro stávající a navrhovaný stav (systémová hranice stanovena v součinnosti s energetickým specialistou)


Podrobněji : Dotace na bytové domy v Praze ...ZDE


B. Nová zelená úsporám NZU B. 

Oblast podpory B – Výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností


Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast podpory B

Technická  zprávu

Situační výkresy
( orientace  stavby, sousední zástavbu, markantní porosty stromů či terénní vyvýšeniny působící horizontální zastínění. )
Dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení M 1:25 a násobky

a) půdorysy jednotlivých podlaží,
b)
charakteristické řezy,
c)
výkresy všech detailů na systémové hranici obálky budovy v měřítku 1:10 a větším
(zakreslení rozhraní všech materiálů a vrstev, grafické rozlišení materiálů, popis všech skladeb a materiálů s uvedením jejich tloušťky a případně jejich charakteristických vlastností, označením použitého výrobku, nebo je nutné uvést požadované vlastnosti použitého materiálu, okótování jednotlivých vrstev, vyznačení probíhající vzduchotěsné roviny.  (nároží obvodové stěny,napojení obvodové stěny u základu,napojení obvodové stěny na plochou střechu (atika),napojení obvodové stěny na šikmou střechu (u pozednice),napojení štítové stěny na šikmou střechu,napojení šikmé střechy na kleštiny,ostění okna, nadpraží okna, parapet okna, ostění dveří, nadpraží dveří, práh dveří)


C. Nová zelená úsporám NZU C.  

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

Podoblasti podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla
V těchto podoblastech podpory je podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za efektivní, ekologicky šetrné zdroje.
Dále je podporována výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem.

Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, prioritní osa 2, specifi cký cíl 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.


Podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů

Podoblast podpory C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Podoblast podpory C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Podoblast podpory C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III


Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast podpory C

Technickán zpráva


Výkresová část
C1, C2  zjednodušený půdorys se znázorněním umístění příslušného zdroje a napojení na stávající soustavu, popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivých prvků a popisovým polem výkresu, schéma napojení zdroje do systému vytápění a ohřevu TV i se zakreslením regulačních a pojistných prvků, napojení na stávající rozvody studené, teplé a cirkulační vody, popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivých prvků, uvedením teplotního spádu otopné soustavy a popisovým polem výkresu.
C3 půdorys střechy nebo jiné konstrukce, na které bude systém umístěn, se znázorněním umístění solárně termických panelů, s uvedením jejich sklonu a orientace vůči světovým stranám, schematickým znázorněním rozvodů, kótováním, popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivých prvků a popisovým polem výkresu, schéma zapojení zdroje do systému vytápění a ohřevu TV i se zakreslením regulačních a pojistných prvků, napojení na stávající rozvody studené, teplé a cirkulační vody, popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivých prvků a popisovým polem výkresu

C4 půdorysy jednotlivých podlaží se znázorněním umístění jednotky nuceného větrání, případného napojení na otopnou soustavu, schématu rozvodů přívodů a odvodů vzduchu a koncových prvků, vzduchového množství odváděného nebo přiváděného vzduchu v místnostech, tabulky místností, popisové legendy, nebo popisu u jednotlivých prvků a popisového pole výkresu.
OBSAH ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ


1) Nová zelená úsporám NZU A,B,C
Dotace na snížení energetické náročnosti nových a rekonstruovaných budov, tepelné čerpadlo, fotovoltaiku, solární systémy

 • Průkaz energetické náročnosti budovy pro stávající a nový stav

 • Protokoly výpočtů
  Protokol součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí U [W.m-2.K-1]
  Protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1]
  Protokol výpočtu referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem,R
  Protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění Ea [kWh.m-2.rok-1]

 • Schematické nákresy budovy s vyznačením zvolené systémové hranice obálky budovy pro stávající a navrhovaný stav

2) Kotlíková dotace pro rodinné domy

 • Průkaz energetické náročnosti budovy
  (pouze u RD s třídou energetické náročnosti do třídy C)

 • Potvrzení  o vhodosti zvoleného Mikro energetického opatření

3)  OPŽP SC 5.1

Snížit energetickou náročnost veřejných budov  a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

 • Energetický posudek

 • Pro předběžně vybrané budovy ke komplexní renovaci (zlepšení tepelně-technické kvality obálky) zpracujeme posudek, který obsahuje základní parametry stávajícího stavu a potenciálních úspor energie. Posudek musí v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce z OPŽP pro období 2014 -2020 zhodnotit také vhodnost vybrané budovy pro zařazení do projektu EPC.  Projekt EPC obvykle není smysluplné aplikovat na jednu, nebo dvě budovy, ale z důvodu ekonomické efektivnosti projektu řeší větší soubor budov (zahrnuje nejčastěji 10 až 20 objektů). Proto by si každý zadavatel měl nechat zpracovat také analýzu svých objektů a posoudit možnost připravit EPC projekt na vhodně vybraném souboru budov. Podmínkou je dostatečně velký potenciál úspor energie a souvisejících nákladů a návratnost investice nepřesahující určitý limit (obvykle 8 let).

 • Energetický štítek obálky budovy

4) OPŽP SC 5.2
Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

 • Energetický posudek

 • Energetický štítek obálky budovy

 • Průkaz energetické náročnosti budovy PENB


DOPORUČENÍ PRO POSTUPNÉ RENOVACE ...více


ÚVĚROVÝ PROGRAM

Úvěrový program Panel 2013+ je poskytován Státním fondem rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytových domů. Řídí se Nařízením vlády č. 468/2012 Sb. Program je vhodný pro žadatele, kteří nesplňují podmínky pro vstup do programu Nová zelená úsporám – tj. zejména pro majitele bytových domů, kteří modernizací nesplní minimální předepsanou výši energetických úspor, nebo chtějí provádět opravy a modernizace, které se energetických úspor netýkají. ...více

DOTACE PODROBNĚJI
Minimální rozsah schematického nákresu budovy pro vypracování energetického hodnocení


minimální rozsah dokumentace pro Energetické hodnocení

nákres BD řez.png