F/G+/TW
Logo Audit energií


DOTACE BLOG PENB DOMŮ
Jak získat kotlíkovou dotaci
 

Oficiální název dotace

Operačního programu Životní prostředí, PO 2, specifický cíl 2.1


Pro koho a na co je dotace určena

Dotace pouze pro fyzické osoby a rodinný dům.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

- tepelné čerpadlo,

- kotel na pevná paliva,

- plynový kondenzační kotel,

- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,

- „mikro“ energetická opatření


DOPORUČENÍ

Pro usnadnění podání žádosti (bez front) na krajském úřadu doporučuji zřízení datové schránky fyzické osoby na libovolném Czech pointu (200 Kč.)

Obsah žádosti o dotaci (lze podat přes datovou schránku)

a)  Fotodokumentace odstranění starého kotle/kamen a potvrzení o jeho likvidaci. Likvidace kotle znamená samotný odvoz znehodnoceného kotle do sběrných surovin, které vystaví doklad o likvidaci.

b)  Fotodokumentace připojeného nového kotle (u kotle na pevná paliva s ručním přikládáním –  fotodokumentace akumulační nádoby).

c) Fotodokumentace instalace opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (fotodokumentace před i po realizaci akce, doklady za materiál). Práce si může žadatel v rámci mikroopatření provést svépomocí.

d) Účetní doklady vztahující se k uznatelným nákladům (faktura s dokladem o zaplacení).

Označení účetních dokladů
V souladu s dotačním programem je stanovena povinnost žadatele označit originály i kopie účetních dokladů názvem a číslem dotačního projektu
Název projektu:         Výměna kotlů – “název kraje”
Registrační číslo projektu:     CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000006  
Faktura musí být opatřena originálním podpisem příjemce (všechny doklady se odevzdávají v kopii). Faktura musí obsahovat rozpočítané jednotlivé položky. (nový kotel, materiál a práce na provedení mikroenegetického opatření, návrh mikroenergetického opatření od energetického specialisty)

e) Protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu (tento protokol musí obsahovat identifikační údaje o žadateli, nemovitosti, ve které je kotel instalován, technické údaje kotle a datum, kdy byl kotel uveden do trvalého provozu). Jedná se o otopnou a tlakovou zkoušku.

- Kopii dokladu o proškolení firmy-fyzické osoby, která instaluje nový tepelný zdroj
- Doklad o proškolení výrobcem (dovozcem) tepelného zdroje
- Doklad o profesní kvalifikaci osob oprávněných instalovat zařízení z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Kamnář montér kamen na biomasu (36-117-H) ,
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1036/hodnotici-standard

http://www.topenaridotace.cz/topenari.  
Nový zdroj vytápění musí být uveden v seznamu výrobků a technologií

( Státním fond životního prostředí ČR na https://svt.sfzp.cz/ - nutno uvest  kód kotle SVT

g) Kopii smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele (příjemce dotace) u peněžního ústavu nebo písemné

h) Potvrzení peněžního ústavu o vedení účtu. Pro vyplacení dotace musí mít žadatel zřízen svůj vlastní účet, dispoziční právo není dostačující. Účet nemůže být veden na jinou osobu.

i) Kopie bankovních výpisů vztahujících se k uznatelných nákladům (v případě bezhotovostních plateb) nebo příjmové pokladní doklady vztahující se k uznatelným nákladům (v případě platby v hotovosti)

j) Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav dané nemovitosti evidované v katastru nemovitostí. Tento Výpis nesmí být starší 3 měsíců k datu podání Žádosti.


Další doklady požadované státním fondem životního prostředí a krajským úřadem

Vyplněná žádost o poskytnutí kotlíkové dotace

Potvrzení energetického specialisty

Prohlášení o funkčnosti stávajícího kotle (kamen) a spalovaných palivech

Závěrečná zpráva

Žádost podávána osobně na odboru životního prostředí krajského úřadu musí být v označené obálce

Kotlíková dotace upřesnění

Součástí technické části žádosti je i posouzení  Mikro-energetických opatření energetickým specialistou ..více

Základní pravidla pro získání Kotlíkové dotace si lze přečíst  zde

Odpovědi na časté otázky si můžete přečíst  zdeKotlíkové dotace - výběr nejdůležitějšího

  • Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.

  • Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.

  • Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C, je nutné realizovat některá stanovená mikro-energetická opatření.

  • Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.

  • Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 tis. Kč.

  • Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015.

  • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.Technická část žádosti

a) Průkaz energetické náročnosti budovy  (PENB prokazuje že,  energetická náročnost  budovy je A-C  nebo že  je  současně podávána žádost o dotaci a realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy v programu Nová zelená úsporám)


b)  Mikro energetického opatření - pokud budova ve které dochází k výměně zdroje tepla nesplňuje třídu energetické náročnosti A-C,  je třeba provést tkzv. mikro energetická opatření  ( finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (zateplení střechy nebo půdních prostor;  zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy; dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda); oprava fasády– eliminace tepelných mostů; oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří); dílčí výměna oken; výměna vstupních a balkonových dveří; instalace těsnění oken a dveří a  dodatečná montáž prahů vstupních dveří; výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla). Typ  vybraného opatření  musí potvrdit energetický specialista s oprávněním  pro energetické audity a posudky.


Na co je dotace určena (způsobilé výdaje)

1)  služby energetického specialisty (vypracuje průkaz energetické náročnosti budovy;

2) posouzení mikro úsporných opatření energetickým specialistou (požadována jeho kvalifikace pro  zpracování energetického auditu a energetického posudku)

3) realizace mikro energetických opatření   (max. 20 tis. Kč)

4) výměna zdroje  tepla včetně nákladů na jeho instalaci

-kotel na pevná paliva,

-plynový kondenzační kotel

-tepelné čerpadlo,

-instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV

5)  rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest a dodávka a instalace akumulační nádoby

6)  projektová dokumentace


Formální podmínky poskytnutí dotace

a) Podporu na výměnu zdroje tepla je požadována pro rodinný dům  RD na území daného kraje
b) RD  je v současné době převážně vytápěn kotlem na pevná paliva (dokladováno fotodokumentací stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedením  jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.),  materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu; prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu)

c) zdroj tepla zvolen ze specifikace v programovém dokumentu,  tedy jedná se o zdroj tepla splňují požadavky na EKODESIGN

d) provedena pouze výměna jednoho stávajícího zdroje za jeden nový zdroj, který plní funkci hlavního zdroje vytápění.

e) Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) provedla  pouze osoba oprávněná, která je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků .

f) doložen písemný souhlas spoluvlastníků domu a  vlastníka stavebního pozemku


Kde se  žádá

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany.


Výše dotace

Mikro energetické opatření  max 20000 Kč

Kotel výhradně na uhlí   70 %

Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) 75 %

Plynový kondenzační kotel 75 %

Kotle výhradně na biomasu 80 %

Tepelné čerpadlo    80 %

+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)  ( 15–30 %  spolufinancováno prostředky žadatele, resp. konečného uživatele). V kombinaci s výměnou zdroje tepla na vytápění bude umožněno realizovat instalaci solární termické soustavy, která bude splňovat dané požadavky účinnosti.


Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč


Co není předmětem podpory

-výměna stávajícího plynového kotle

-výměna kamen, krbových kamen, krbu, a to i v případě napojení na otopnou soustavu,

-výměna kotle na pevná paliva s automatickým přikládáním

-výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu

-výměna zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů ZÚ, NZÚ nebo ze společných  programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP)

-výměna zdrojů v panelových domech, objektech určených k rekreaci, bytových domech o více než třech bytových jednotkách

-výměna zdroje v objektu ve vlastnictví právnických osob

-výměna zdroje v objektech převážně určených k podnikání

-výměna kotle na pevná paliva za elektrokotel