Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech


Fotovoltaika s akumulací do vody ZbraslavPOSTUP

  1. vyplnění průvodního listu žádosti o dotaci  (na porálu SFŽP elektronicky) ...uznatelné náklady ze součtové faktury

  2. přiložení  energetické hodnocení (na porálu SFŽP elektronicky) ....obratem se elektronicky obdrží evidenční číslo žádosti

  3. podání žádosti (osobně na podatelně SFŽP) do 5 pracovních dní od elektronického podání


Obsah dokladů doručených osobně na SFŽP:

1) žádost o dotaci ad A. (originál)

2) energetické hodnocení ad B. (originál)
2.1. Výpočet solárních zisků systému včetně potřeby tepla pro přípravu TV a dosažení jejího pokrytí dle jednotné metodiky energetického hodnocení solárních systémů dle TNI 73 0302 s využitím klimatických dat dle TNI 73 0331.
Výpočet se provede pomocí výpočtového nástroje uvedeného na stránkách Programu.


Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4,

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

C.3.4

Celkový využitelný energetický zisk ze systému

       Qss.u

[kWh.rok-1]

≥ 1 700

Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

[%]

    70

Akumulace přebytků energie do teplé vody

-

Povinná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže

[l.kWp-1]

120


3) projektovou dokumentaci FV od autorizovaného projektanta (originál)

Petr Kareš , e-mail.: petr.kares@tiscali.cz
http://www.novazelenausporam.cz/file/329/minimalni-rozsah-pd-c-3.pdf


3.1. Technická zpráva v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb.,

3.2. Výkresová část v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb.,
a) půdorys střechy na FV systém umístěn (vč. znázornění umístění solárně termických panelů, s uvedením jejich sklonu a orientace vůči světovým stranám)
b) schematickým znázorněním rozvodů, kótováním, popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivých prvků a popisovým polem výkresu,
c) schéma zapojení zdroje do systému vytápění (je li realizováno) a ohřevu TV i se zakreslením regulačních a pojistných prvků, napojení na stávající rozvody studené, teplé a cirkulační vody, popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivých prvků a popisovým polem výkresu


4) výpis z katastru nemovitostí - potvrzení  oprávněnosti žádat o státní podporu (ne starší než 90 dní) (originál)
5) dílčí faktury od oprávněných dodavatelů
5.1) faktura za realizaci FV - materiál a práce
5.2) faktura za realizaci akumulační nádrže - materiál a práce nebo jen faktury na částečnou platbu a (originál)
5.3) Součtová faktura shrnující všechny nárokované uznatelné náklady - dílčí faktury
      
Pozn.: Dle zákona č . 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §7 odst. 4b je povinností pro majitele budov
(stavebníky, vlastníky budov nebo společenství  vlastníků jednotek) zajisit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou dle § 10d stejného zákona. Tato povinnost se vztahuje na případy, kdy je tato instalace financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků     http://www.novazelenausporam.cz/vyrobci-a-dodavatele/vyrobci/
http://www.novazelenausporam.cz/vyrobci-a-dodavatele/vyrobci/seznamy-vyrobku-a-technologii/


6) dodací list, případně smlouva o dílo  vystavený dodavatelem (originál)

7) potvrzení o úhradě. Pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví) (prostá kopie)

8) doklad o dokončení realizace
8.1  předávací protokol o uvedení do trvalého provozu
( s  jednoznačnou identifikaci akce, identifikaci žadatele a dodavatele, identifikaci předávané dodávky nebo díla, datum předání a podpisy žadatele nebo jím určené osoby i dodavatele) (originál)
8.2 doklad o připojení systému k distribuční soustavě (originál)

9) pokud je výrobek ze seznamu ze Seznamu výrobků a technologií (SVT), jeho SVT kód. (originál) nebo

Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. (výrobek není ze Seznamu výrobků a technologií (SVT) NZÚ)  Sledované parametry těchto výrobků musí být doloženy kopií dokumentu vystaveného nezávislou oprávněnou osobou (nejčastěji akreditovanou zkušební laboratoří), jedná se buďo certifikát,nebo zkušební protokol. Podstatné je, aby v předloženém dokumentu byly uvedeny technické
parametry.    
Typ fotovoltaických panelů zaregistrovaný v systému NZÚ

http://www.novazelenausporam.cz/vyrobci-a-dodavatele/vyrobci/seznamy-vyrobku-a-technologii/


Seznamu výrobků a technologií podporovaných v dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR

REC PE 260                     SVT    20442         Soleg s.r.o.
REC PE 265                     SVT    20443         Soleg s.r.o.
REC TP 250 BLK Q2     SVT    20444         Soleg s.r.o.


SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM (Pouze pro oblast podpory C.3.3, C.3.4, C.3.5 a C.3.6)                                                                                                                       
Název FV panelů (typové označení) **:                            Kód SVT *:   
Název měniče (typové označení) **:                            Kód SVT *:                               
Typ solárního kolektoru :                                                                       
Typ systému :                                                                                                                           
Typ akumulace u FV systému připojeného do distribuční sítě   
akumulace energie do teplé vody ano /ne
do elektrických akumulátorů o kapacitě :kWh

               
Počet kolektorů : ks                   

Celková plocha : m2   

Roční spotřeba elektrické energie (neuvádí se u C.3.3)
(Podmínka dotace: FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 a dodávkou do distribuční elektrické sítě do 30 % z vyrobené elektrické energie.)


Instalovaný (špičkový) elektrický výkon :  kWp   

Celkový využitelný zisk v budově : kWh.rok-1   

Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby/Pokrytí potřeby tepla na přípravu TV : %

               
SYSTÉM PŘÍPAVY TEPLÉ VODY A VYTÁPĚNÍ                                                                                                                        
Celkový objem zásobníků tepla na vytápění (ohřev TV řešen samostatně) :        
Celkový objem zásobníků teplé vody (ohřev TV řešen samostatně) :          
Celkový objem kombinovaných zásobníků tepla na vytápění a přípravu TV :             
Je použita cirkulace teplé vody : ano /ne           

Dotace

Maximální výše dotace:

Podoblast podpory C.3
Podpora je dána fixní částkou a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.


C.3.3

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

Dotace do
35 000 Kč


C.3.4

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

Dotace do
55 000 Kč


Podoblast podpory C.5

Podpora na zpracování odborného posudku - vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory C.3

Výše podpory pro C 3.4 do 15 % z 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a do 5000 Kč
(výše podpory ( 7.5 % způsobilých výdajů; 5000 Kč))

adované hodnoty součinitele prostupu tepla U