F/
G+/TW

Logo Audit energií


DOTACE
BLOG PENB AUDIT

DOTAČNÍ PROGRAM

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 

Nová zelená úsporám NZU A

Oblast A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů (program vyhlášen pro období 2016 -2021)


Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast podpory A

Technická  zpráva

Výkresová část stávajícího a nového stavu.
(návrh realizovaného opatření lze zakreslit do výkresů stávajícího stavu, avšak návrh musí být dostatečně odlišen (např. barevně). M 1:25 a násobky
a) situace stavby, 
b) půdorysy jednotlivých podlaží,
c)
charakteristické řezy
d)
schematické nákresy budovy s vyznačením zvolené systémové hranice obálky budovy pro stávající a navrhovaný stav (systémová hranice stanovena v součinnosti s energetickým specialistou)

Podrobněji :

Nová zelená úsporám NZU B


Oblast podpory B – Výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností


Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast podpory B

Technická  zprávu

Situační výkresy
( orientace  stavby, sousední zástavbu, markantní porosty stromů či terénní vyvýšeniny působící horizontální zastínění. )
Dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení M 1:25 a násobky

a) půdorysy jednotlivých podlaží,
b)
charakteristické řezy,
c)
výkresy všech detailů na systémové hranici obálky budovy v měřítku 1:10 a větším
(zakreslení rozhraní všech materiálů a vrstev, grafické rozlišení materiálů, popis všech skladeb a materiálů s uvedením jejich tloušťky a případně jejich charakteristických vlastností, označením použitého výrobku, nebo je nutné uvést požadované vlastnosti použitého materiálu, okótování jednotlivých vrstev, vyznačení probíhající vzduchotěsné roviny.  (nároží obvodové stěny,napojení obvodové stěny u základu,napojení obvodové stěny na plochou střechu (atika),napojení obvodové stěny na šikmou střechu (u pozednice),napojení štítové stěny na šikmou střechu,napojení šikmé střechy na kleštiny,ostění okna, nadpraží okna, parapet okna, ostění dveří, nadpraží dveří, práh dveří)


Nová zelená úsporám NZU C

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

Podoblasti podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla

V těchto podoblastech podpory je podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za efektivní, ekologicky šetrné zdroje.

Dále je podporována výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem.

Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, prioritní osa 2, specifi cký cíl 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.

Podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů

Podoblast podpory C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Podoblast podpory C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Podoblast podpory C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast podpory C

Technickán zpráva

Výkresová část

C1, C2  zjednodušený půdorys se znázorněním umístění příslušného zdroje a napojení na stávající soustavu, popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivých prvků a popisovým polem výkresu, schéma napojení zdroje do systému vytápění a ohřevu TV i se zakreslením regulačních a pojistných prvků, napojení na stávající rozvody studené, teplé a cirkulační vody, popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivých prvků, uvedením teplotního spádu otopné soustavy a popisovým polem výkresu.

C3 půdorys střechy nebo jiné konstrukce, na které bude systém umístěn, se znázorněním umístění solárně termických panelů, s uvedením jejich sklonu a orientace vůči světovým stranám, schematickým znázorněním rozvodů, kótováním, popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivých prvků a popisovým polem výkresu, schéma zapojení zdroje do systému vytápění a ohřevu TV i se zakreslením regulačních a pojistných prvků, napojení na stávající rozvody studené, teplé a cirkulační vody, popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivých prvků a popisovým polem výkresu

C4 půdorysy jednotlivých podlaží se znázorněním umístění jednotky nuceného větrání, případného napojení na otopnou soustavu, schématu rozvodů přívodů a odvodů vzduchu a koncových prvků, vzduchového množství odváděného nebo přiváděného vzduchu v místnostech, tabulky místností, popisové legendy, nebo popisu u jednotlivých prvků a popisového pole výkresu.