Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech 

Průkaz energetické náročnosti rodinného domu PENB U jezera 200, Zlatníky u Prahy


Odkazy na dokumenty ve formátu pdf  k vytištění

Grafická část

Protokol průkazu

Energetické potřeby domu


Poznámky ke způsobu hodnocení energetické náročnosti budovy v souladu s Vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov


Pro porovnání energetické náročnosti budovy se budovy zařazují do klasifikačních tříd určených jejich horní hranicí . Hranice klasifikačních tříd se stanoví z referenční hodnoty klasifikovaného ukazatele energetické náročnosti budovy ER.
ER=E / Eref resp.: Uem/ Uem.ref

ref: referenční budova je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy, navrženými na nákladově optimální úrovni

Uem ....průměrný součinitel prostupu trepla obálkou budovy - ve styku s okolním prostředím (W/m2 K)

E... celková dodaná energie do budovy potřebná na pokrytí energetických potřeb domu ( vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, klimatizace, větrání, vlhčení) vztažená na celkovou plochu vytápěných prostor.


Klasifikační třída

Hodnota pro horní hranici klasifikační třídy

Slovní vyjádření klasifikační třídyEnergie

Uem


A

0,5 ER

0.65 ER

Mimořádně úsporná

B

0,75 ER

0.8 ER

Velmi úsporná

C

ER

ER

Úsporná

D

1,5 ER

Méně úsporná

E

2 ER

Nehospodárná

F

2,5 ER

Velmi nehospodárná

G


Mimiřádně nehospodárnáPro účely uvedení ukazatelů energetické náročnosti budovy v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části se použije zjednodušená forma znázornění obsahující pouze klasifikační třídu současného stavu celkové dodané energie a její měrnou hodnotu vztaženou na energeticky vztažnou plochu. Velikost písma v tomto případě odpovídá velikosti písma, kterým je uvedena cena prodeje nebo pronájmu. V textových inzerátech se uvádí oba povinné údaje pouze textově.

V případě hodnocení energetické náročnosti budovy jsou u nových budov kontrolovány tři různé ukazatele energetické náročnosti
1) neobnovitelná primární energie za rok;

2) celková dodaná energie za rok;

3) průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Tyto ukazatelé jsou současně zatříděny, přičemž třída energetické náročnosti (třída EN) nesmí být horší,
než třída C. V rámci výstupů výpočtu jsou také deklarovány dílčí dodané energie do budovy, které jsou současně zařazeny do příslušné třídy EN. Splnění požadavku na minimální třídu EN není vyžadováno.

Podrobnější informace o hodnocení energetické náročnosti budov: www.auditenergii.cz/energeticka-narocnost-budovy