Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Obecné informace o programu OPPIK ...ZDE

Způsobilé výdaje
- musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu
- musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny Příjemcem dotace

- musí být doloženy průkaznými doklady, uhrazeny dodavatelům, majetek nelze pořizovat aktivací

- musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a

-
musí být vynaloženy v souladu s následujícími principy:

 • hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu)

 • účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu)

 • efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu)Program Úspory energie

Program Úspory energie umožňuje podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější.


Dotace na: snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické efektivity

Termín pro plné žádosti: od 28. 11. 2016 do 30. 3. 2018

Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, IT a telekomunikace, Stavebnictví, Energetika, Obchod a služby, Těžba a dobývání, Zdravotnictví, Zemědělství, rybářství a lesnictví, jiné

Výše dotace: 500 tis. - 250 mil. Kč;
Velikosti podniků: Malý podnik (do 49 zaměstnanců) , Střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) , Velký podnik ( od 250 zaměstnanců)


Jaké aktivity jsou podporovány?

 • snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru


Na co se vztahuje dotace?

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla

 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace

 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu

 • zateplení, výměna a renovace oken, další stavební opatření umožňující snížit energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla

 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů

 • využití odpadní energie ve výrobních procesech

 • snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku

 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku

 • instalace systémů akumulace elektřiny z kogenerační výroby elektřiny a tepla a z fotovoltaických systémů pro vlastní potřebu


Pro koho je program určen?

 • pro podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu

 • rovněž pro podnikatele v oborech: zemědělství, těžba a dobývání, výroba a rozvod energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, sanace, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, informační a komunikační činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa), vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání), vzdělávání (soukromé školy), zdravotní a sociální péče a další

 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze


Výše dotace

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat od 500 tis. do 250 mil. korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % prokázaných způsobilých výdajů

 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 40 % prokázaných způsobilých výdajů

 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 30 % prokázaných způsobilých výdajů

Míra podpory na ekologické studie (energetický posudek) činí 350 tis. Kč.


Klíčová hodnotící kritéria

 • poměr investice vůči snížení emisí CO2 (v kilogramech za jeden rok)

 • míra absolutní úspory tepelné či elektrické energie - nejlépe v rozmezí od 10 do 60 % oproti původní situaci

 • kvalitní zpracování projektové dokumentace a rozpočtu projektu

       

Omezení

 • Velké firmy si celkem mohou rozdělit nanejvýš 40 procent alokace výzvy.

 • Při snižování energetické náročnosti výroby a technologických procesů nesmí nová zařízení překročit dvojnásobek původní kapacity. Nahrazené zařízení navíc nesmí být nadále využívána.

 • Projekty, které dosáhnou vnitřního výnosového procenta IRR vyššího než 15 %, nebude možné podpořit dotací, ale tzv. finančními nástroji (úvěry, záruky).

 • Pokud si investice žádá posouzení v územním a stavebním řízení, musí být veškerá rozhodnutí doložena už při podání plné žádosti (územní rozhodnutí s právní mocí, územní souhlas, účinná veřejnoprávní smlouva, stavební povolení, kladné vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby aj.)

 • Podle aktuálně vyhlášených dotačních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) bude žadatel nově povinen předložit garanci udržitelnosti na částku odpovídající přiznané výši dotace. Tato povinnost bude platit pro všechny firmy, které budou žádat o dotaci 50 mil. Kč a více.
                

CESTA K DOTACI

1. Kvalitní podnikatelský záměr
Kvalitní podnikatelský záměr je základní podmínkou úspěchu vašeho projektu. Musí být realizovatelný, efektivní a dlouhodobě udržitelný.

2. Výběr vhodného dotačního programu
Váš projekt musí být v souladu s cíli příslušného dotačního programu.

3. Založení účtu v elektronickém systému
Veškerá komunikace s poskytovatelem dotace včetně podání vlastního projektu probíhá v systému MS2014+. Žadatel o dotaci si zde proto musí vytvořit účet a seznámit se s fungováním celého prostředí.

4. příprava a PODÁNÍ ŽÁDOSTI o dotaci
Od roku 2016 jsou ve většině programů OPPIK zrušeny předběžné žádosti o dotaci. Podnikatelé tak podávají tzv. celkovou žádost o poskytnutí dotace, která v sobě kombinuje uvedení ekonomických ukazatelů žadatele (např. finanční výkazy), podnikatelský záměr a další povinné i nepovinné přílohy. Velmi důležité je správné načasování práce na projektu. Kompletní žádost by měla být podána nejpozději do 2 týdnů od zahájení příjmu projektů, poté totiž může být výzva kvůli překročení dostupné finanční alokace předčasně uzavřena.

5. Hodnocení projektu
Projekty jsou posuzovány nezávislými hodnotiteli. Ve většině programů jsou mezi sebou předložené žádosti porovnávány, přičemž dotaci získají projekty s nejvyšším počtem bodů. Kvalita záměru a jeho zpracování jsou proto pro přidělení dotace naprosto klíčové. O výsledku hodnocení se dozvíte prostřednictvím systému MS2014+. Verdikt obvykle padne v horizontu týdnů či měsíců od předložení projektu.

6. Realizace projektu
Příjemce dotace je povinen dodržovat pravidla, k nimž se zavázal při podpisu Podmínek poskytnutí dotace, především vedení odděleného projektového účetnictví, výběr dodavatelů podle pravidel OPPIK či zajištění publicity projektů. Celý projekt musí být realizován přesně dle schválené žádosti o dotaci.

7. Žádost o platbu
Dotace je vyplacena zpětně na základě skutečně vynaložených výdajů. K tomu je nutné podat tzv. Žádost o platbu, a to buď po skončení celého projektu, nebo po ukončení jeho etapy.


8. Monitorování projektu
Po dokončení projektu probíhá monitorování jeho výstupů a naplňování parametrů v projektovém záměru. Projekt musí být udržen alespoň 5 let po ukončení poslední etapy. Poskytovatel dotace sleduje stav projektu v době udržitelnosti prostřednictvím tzv. monitorovacích zpráv. Tyto zprávy se pravidelně předkládají v systému MS2014+.

9. Kontrola na místě

V průběhu realizace vašeho projektu nebo po jeho ukončení můžete očekávat kontrolu na místě. Je tedy nutné veškeré dokumenty související s projektem pečlivě archivovat.

Požadavky a specifika zpracování energetických posudků projektů podporovaných aktivit v rámci Výzvy II programu OP PIK

Postup při zpracování energetického posudku podle přílohy č.9 k vyhlášce č.480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku  v platném znění,

Specifika  hodnocení  podporovaných aktivit projektů v rámci energetického posudku:

-využití odpadní energie ve výrobních procesech,
-instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku,
-instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku,
-modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
-modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
-realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru,
-snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
-modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů.


Systém MS2014+

Systém MS2014+ je přístupný na adrese https://mseu.mssf.cz/. Interně je rozdělen do tří módů (žadatel, hodnotitel a poskytovatel dotace), přičemž nás nejvíce zajímá část určená pro žadatele.

Není nikterak překvapivé, že prvním krokem je registrace uživatele systému. Po zadání registračních údajů nám dorazí SMS s kódem, kterým je nutné registraci ověřit (je zapotřebí, abychom v mezidobí nezavřeli prohlížeč, jinak registraci nepůjde dokončit). Po zadání kódu obdržíme na registrační email zprávu obsahující jak systémem vygenerované přihlašovací jméno, tak odkaz, s jehož pomocí se účet aktivuje. Registrace je kompletní po prvním přihlášení do systému.

Po otevření žadatelské sekce systému je možné vytvořit novou žádost a pustit se do její editace. Je vhodné upozornit na odlišné uživatelské role, s čímž se setkáme zejména v situaci, kdy se na vytváření projektu podílí více lidí. Velice zjednodušeně řečeno: editor má možnost projekt psát, čtenář do něj nahlížet a signatář žádost finalizovat a odeslat. Stanovení rolí lze v průběhu životního cyklu projektu měnit, přidělení práv hned po založení žádosti tedy není definitivní.

Nejprve musíme vybrat příslušný dotační program a následně i výzvu – například (1) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a (2) Úspory energie. Poté je cesta k vyplňování žádosti volná. Data se vkládají do sedmi provázaných sekcí – Identifikace projektu, Umístění, Cílová skupina, Subjekty, Financování, Přiložené dokumenty a Čestná prohlášení.

Vyplňování kolonek se v podstatě neliší od objednávkového formuláře známého z běžných webových stránek – povinná pole jsou podbarvena žlutě, položky, které vyplní systém automaticky, jsou bez podbarvení, nepovinná či nerelevantní pole mají šedivé podbarvení. Podobné je to i s postupem vyplňování polí. Zadáním jedné informace se aktivuje možnost vkládat data do kolonky následující a analogicky dále.


V záložce Projekt je potřeba označit nejenom plánované realizace výběrových řízení, ale i možnost veřejné podpory. Pokud na tuto položku zapomeneme, systém nám neumožní tzv. rozklad financí, tedy rozdělení rozpočtu mezi vlastní prostředky a požadovanou dotaci. S jistou komplikací se lze setkat i u Specifických cílů, kde je nutné zvolit jeden (předem definovaný) cíl a dopsat k němu 100 %. Snad pouze autoři systému tuší, proč se tato část žádosti vůbec vyplňuje, když zde není jiná alternativa.

Už u předběžné žádosti se musí stanovit očekávané Etapy projektu. Podle vyjádření agentury CzechInvest by měly být etapy při práci na plné žádosti editovatelné. Nicméně prozatím raději vycházejme z toho, že je již u podání předběžné žádosti vhodné zamyslet se nad harmonogramem projektu a ten při vyplňování žádosti i uvést. Poměrně komplikovaně je nastavena i část Umístění. Uživatele zde může zarazit způsob zadávání jednotlivých území – nejprve je nutné region zvolit, poté s pomocí malé šipky přesunout do pravé části systému.

Identifikace žadatele se provádí přes IČ a následnou validaci v záložce Subjekty. Do žádosti se tímto způsobem nahrají data o společnosti z Registru osob, ke kterým je zapotřebí doplnit počet zaměstnanců za všechny majetkově propojené společnosti, roční obraty a bilanční sumu roční rozvahy v EUR. Teprve po stanovení těchto údajů je možné nastavit velikost podniku, jež je zásadní pro výši dotace.

S majetkovým propojením firem souvisí i další nedostatek MS2014+. V žádosti nepostačí uvést identifikační údaje žadatele. Je zapotřebí je doplnit informacemi o majetkově propojených podnicích. Problém nastane u zahraničních společností (např. mateřský podnik sídlí v cizině). I u nich se musí uvést IČ a adresa, MS2014+ však na tento požadavek zatím není připraven a adresy je možné zadávat pouze z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), kde zahraniční adresy nenajdeme. Zůstává navíc stále otevřené, jestli bude nutné identifikovat mateřskou společnost i v případě velkých firem (již tak mohou žádat o podporu v nejnižší procentuální výši), záznamů by v žádosti totiž bylo doopravdy hodně.

nezapomenout na přílohy a kontrolu

Nedílnou součástí předběžných žádostí jsou i přílohy. Je nutné doložit výkaz finanční realizovatelnosti projektu (předepsaný formát: .xlsx) a finanční výkazy jako rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období (formát: .pdf; musí být dodrženo i pořadí: první vložit oskenovanou rozvahu, poté výkaz zisků a ztrát). Pokud je ve výkazech uvedeno i staré účetní období, není údajně nutné skenovat výkazy za oba roky, podle CzechInvestu postačí ten za poslední uzavřený účetní rok.

Když už máme vše vyplněno a nahráno, umožňuje systém automatickou kontrolu vyplnění požadovaných dat, samozřejmostí by měla být i pečlivá manuální prohlídka. Teprve poté lze přistoupit k elektronickému podpisu žádosti – žádost vždy podepisuje definovaný signatář, a to buď osoba statutárního zástupce, nebo osoba pověřená plnou mocí. Zejména firmy s omezující politikou instalace neznámého SW musí počítat s tím, že pro samotný podpis je potřeba mít v počítači nainstalovány programy Microsoft Silverlight a TescoSW Elevated Trust Tool, které je možné stáhnout přímo ze sekce HW a SW požadavky v systému MS2014+.

Po podpisu všech dokumentů přejdeme na podání žádosti, kde podepíšeme vygenerovaný dokument se zněním předběžné žádosti.