Energeticky audit
Energetické úspory v souvislostech


Cenová nabídka na vypracování energetického auditu pro bytový dům o podlahové ploše 400-4000 m2
Vypracovaného podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (dále jen zákona) a podle vyhlášky číslo 480/2012 Sb.  o energetickém auditu a energetickém posudku (dále jen vyhlášky)

Obsah energetického auditu je dán  závazně  § 3  této vyhlášky a  nelze ho modifikovat.

Správnost, objektivnost  a nestrannost  energetického auditu je oprávněna posuzovat, v rámci své plánované kontrolní činnosti,  Státní energetická  inspekce  České republiky.


PRINCIP HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


princip-vypoctu-enb.jpgOBSAH ENERGETICKÉHO AUDITU

a) titulní list,
b) identifikační údaje,
c) popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
d) vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
e) návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
f) varianty z návrhu jednotlivých opatření,
g) výběr optimální varianty,
h) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,
i) evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a
j) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

ad d) Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu bude obsahovat

a) vyhodnocení účinnosti užití energie

1. ve zdrojích energie

2. v rozvodech tepla a chladu

3. ve významných spotřebičích energie

b) vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov,

c) vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření energií

d) celkovou energetickou bilanci


ad h) Doporučení energetického specialisty bude obsahovat

a) popis optimální varianty,

b) roční úspory energie v MWh/rok po realizaci optimální varianty

c) náklady v tisících Kč/rok na realizaci optimální varianty

d) průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok v případě realizace optimální varianty

e) upravenou energetickou bilanci pro optimální variantu

f) ekonomické a ekologické vyjádření pro optimální variantu

g) návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií

h) popis okrajových podmínek pro optimální variantu


CENOVÁ KALKULACE


Cena včetně DPH [Kč]

Vyplnění titulního listu a identifikačních údajů zadavatele

500

Stávající stav předmětu energetického auditu

Shromáždění údajů a popis

3000

Vyhodnocení účinnosti užití energie ve zdrojích energie, v rozvodech tepla a chladu a ve významných spotřebičích energie

1000

Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov

2000

Vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření energií

1000

Výpočet celkové energetické bilance

1500

Optimalizace stávajícího stavu, doporučení, okrajové podmínky, evidenční list

Návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie

1000

Sestavení 3 variant z návrhu jednotlivých opatření

500

Výběr optimální varianty opatření

2000

Popis optimální varianty

1500

Výpočet roční úspory energie v MWh/rok po realizaci optimální varianty

500

Výpočet nákladů v tisících Kč/rok na realizaci optimální varianty

500

Výpočet průměrných ročních provozních nákladů v tisících Kč/rok v případě realizace optimální varianty

500

Výpočet upravené energetické bilance pro optimální variantu opatření pro dosažení úspor energii

500

Výpočet ekonomického a ekologického hodnocení pro optimální variantu

3000

Návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií

1000

Popis okrajových podmínek pro optimální variantu

500

Vyplnění evidenčního listu energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce

1000Celková nabídková cena [Kč] včetně DPH

21000.

Termín vypracování energetického auditu

do 25  pracovních dní od shromáždění potřebných údajů o předmětu energetického audituPlatnost nabídky
15 pracovních dnů od obdržení průvodního emailu k této cenové nabídce


Nabídku vypracoval a energetický audit provede

Ing. Jiří Feiler
Energetický specialista


Frydrychova 229
CZ 14800 Praha 4

E.mail: jirifeiler@gmail.com
Tel: +420 603532315

www.auditenergii.cz