Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech


Energetický posudek

Obsah energetického posudku EP

a) titulní list,
b) účel zpracování
c) identifikační údaje,
d) stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek,
e) evidenční list energetického posudku
f) kopie dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona 406/2000 Sb


Postup vyhotovení EP

Vyhodnocení se provádí pomocí výpočtového modelu a nástroje.  Vstupními údaji jsou parmetry stávající budovy, které se  porovnávají a vyhodnocují s požadovaným stavem dle zadání.  Na základě tohoto porovnání auditor vyhodnocuje reálnost splnění požadavků technických, energetických, ekonomických a ekologických.


Oprávnění

Tuto činnost,   je oprávněn vykonávat pouze Energetický specialista-fyzická osoba s platným oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu typu a) pro vypracovávání energetických auditů a posudků.


Povinnost vypracovat Energetický posudek vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb. a je též součástí podmínek dotačních titulů SFŽP

a) pro posouzení proveditelnosti (technická realizovatelnost, ekonomická návratnost a ekologická efektivita) projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů

b) pro vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů

  1. Posouzení ekonomické, technické a ekologické proveditelnosti zavedení alternativního systému dodávek energii (OZE,TČ,CZT,KVET) u  projektů pro nové  a rekonstruované budovy s energetickým hospodářstvím tepelného výkonu většího než 200 kW při instalaci nealternativního  zdroje tepla nebo přechod z alternativního zdroje tepla na fosilní zdroj tepla.

  2. Posouzení ekonomické, technické a ekologické proveditelnosti zavedení KVET u  projektů pro nové  a rekonstruované elektrárny s tepelným příkonem více než 20 MW (netýká se jaderné elektrárny a elektrárny s provozní dobou do 1500 h za rok)

  3. Posouzení ekonomické, technické a ekologické proveditelnosti možnosti dodávky  nebo odběru odpadního tepla u průmyslového podniku  u  projektů pro nové  a rekonstruované budovy s tepelným příkonem více než 20 MW.

  4. Ekonomické, technické a ekologické posouzení a vyhodnocení proveditelnosti projektů na snížení energetické náročnosti budov financovaných z veřejných peněz, prodeje emisních povolenek, státních programů a fondů EU.
    (např. OPŽP Specifická osa
    5.1 a 5.2)


Pro upřesnění ceny energetického posudku můžete vyplnit dotazník
Odkazy