G+/ TW/ FB/ B

Energeticky audit

Energetické úspory v souvislostech


Průkaz energetické náročnosti budovy PENB


Definice PENB ze zákona 406/2000 Sb.

Průkazem energetické náročnosti se rozumí dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy a dokládá se jím plnění požadavků na snižování ENB. Povinnosti dát vypracovat PENB se týkají stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek. PENB musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně energetickým specialistou uvedeným v databázi Ministerstva průmyslu a obchodu.

Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.


Obsah průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol

a) účel zpracování průkazu,

b) základní informace o hodnocené budově,
c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech,
d) energetickou náročnost hodnocené budovy,
e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alterna
tivních systémů dodávek energie,
f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy,
g) identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu.


Grafické znázornění průkazu

obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické náročnosti budovy,  obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou plochu a také hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu.


Princip výpočtu v průkazu

hodnotí se velikost ztrát tepla obálkou budovy a energetické nároky na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, osvětlení, vlhčení a větrání. Navrhují

se způsoby úspor energii těchto spotřebiču ve vaší budově. Vypočtené hodnoty se porovnávají s výsledky výpočtu pro budovu referenční,  jejíž parametry byly expertně stanoveny na úrovni zajišťující nejen úspory energii, ale i smysluplnou výši investic. Na základě výsledků výpočtu budovy hodnocené a referenční je hodnocená budova zařazena do energetické třídy  A-G. Třída energetické náročnosti  C  je ještě vyhovující.


Hodnocení ENB probíhá  na základě referenční budovy

Referenční budova je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy.

Kdy je PENB povinný ze zákona
1) nové budov

2) větší změna stávající budovy (na více než 25% plochy teplosměnné plochy obálky budovy)

3) provedením změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v budově.
4) pro stávající budovy orgánů veřejné moci pro A > 250 m2
5) prodej a pronájem budovy nebo její ucelené části

Oprávnění
vypracovat PENB mají pouze  energetičtí specialisté auditoři - fyzické osoby (databáze Ministerstva průmyslu a obchodu)
Cena za vypracování PENB


Příklady cen PENB

1) Budova občanské vybavenosti nebo bytový dům půdorysná plocha do 500 m2,
stávající spotřeba energie E
a do 700 GJ/rok
Cena PENB 5000 - 10 000 Kč.
2) Výrobní objekt lehkého průmyslu, půdorysná plocha do 500 m2,
stávající spotřeba energie E
a do 1500 GJ/rok
Cena PENB 7500 - 15 000 Kč.Pro upřesnění ceny za vypracování průkazu energetické náročnosti PENB můžete vyplnit dotazník I.Pro urychlení zpracování PENB můžete vyplnit dotazník II.Odkazy: