Energeticky audit
Energetické úspory v souvislostech


Cenová nabídka na vypracování průkazu energetické náročnosti budovy pro bytový dům podlahové plochy 400 - 4000 m2
Vypracovaného podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (dále jen zákona) a Vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (dále jen vyhlášky)


Obsah průkazu energetické náročnosti budovy  je dán  závazně  § 9  této vyhlášky a nelze ho modifikovat.

Správnost, objektivnost  a nestrannost  energetického auditu je oprávněna posuzovat, v rámci své plánované kontrolní činnosti,  Státní energetická  inspekce  České republiky.

PRINCIP HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


princip-vypoctu-enb.jpg

OBSAH PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění.

(2) Protokol obsahuje

a) účel zpracování průkazu,
b) základní informace o hodnocené budově,
c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech,
d) energetickou náročnost hodnocené budovy,
e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, včetně opatření při změně stavebního prvku obálky, nebo technického systému,
g) identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu,
h) zdroj, kde lze získat informace k průkazu energetické náročnosti budovy zejména možnosti realizace doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy a stanovení nákladů na realizaci těchto opatření a možnosti jejich financování.

(3) Vzor průkazu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(4) Grafické znázornění průkazu

a) V případě neuvedení doporučených opatření se příslušné části grafického znázornění nevyplňují a nezobrazují se šipky s hodnotou ukazatelů energetické náročnosti odpovídající těmto doporučením,
b) obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické náročnosti budovy (dále jen „klasifikační třída“),
c) je umístěno symetricky na bílém podkladě dvou stran formátu A4 na výšku
d) obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou plochu a také hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu.

(5)Klasifikační třídy A až G, jejichž slovní vyjádření a hodnoty pro jejich horní hranici jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, se stanovují pro celkovou dodanou energii, neobnovitelnou primární energii, dílčí dodané energie a průměrný součinitel prostupu tepla a použijí se v grafickém znázornění průkazu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(6) Hranice klasifikačních tříd se stanoví z referenční hodnoty klasifikovaného ukazatele energetické náročnosti budovy ER, která se určí jednotně pro referenční podmínky uvedené pro novou budovu v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(7) V případě rodinných a bytových domů se neurčuje klasifikační třída pro dílčí dodané energie pro chlazení.CENOVÁ KALKULACE


Cena včetně DPH [Kč]

Vypracování protokolu a grafického znázornění průkazu energetické náročnosti budovy budovy

Shromáždění údajů a popis hodnocené budovy

2000

Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budovy

1000

Výpočet energetické náročnosti hodnocené budovy

1500

Optimalizace stávajícího stavu

Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,

500

Doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, včetně opatření při změně stavebního prvku obálky, nebo technického systému

1500

Výpočet ekonomického hodnocení pro doporučené opatření

1000


Celková nabídková cena včetně DPH [Kč]

7500Termín vypracování
do deseti  pracovních dní od shromáždění potřebných údajů o předmětu energetického audituPlatnost nabídky
15 pracovních dnů od obdržení průvodního emailu k této cenové nabídce


Nabídku vypracoval a průkaz energetické náročnosti vypracuje

Ing. Jiří Feiler
Energetický specialista


Frydrychova 229
CZ 14800 Praha 4
Email: jirifeiler@gmail.com
Tel: +420 603532315
www.auditenergii.cz