Energeticky audit
Energetické úspory v souvislostech
Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN, 20 [W/m2·K]  jednotlivých konstrukcí dle ČSN 730540 - 2-2011 tepelná ochrana budov část 2. požadavky


Požadované UN,20 -  Doporučené Urec,20 - Doporučené pasivní Upas,20


stěna vnější         0,30     0,20     0,15

Střecha strmá se sklonem nad 45°         0,30     0,20     0,15

Střecha plochá a šikmá
se sklonem do 45° včetně         0,24     0,16     0,12

Strop s podlahou nad venkovním prostorem         0,24     0,16     0,12

Strop pod nevytápěnou půdou
(se střechou bez tepelné izolace)         0,30     0,20     0,12

Stěna k nevytápěné půdě
(se střechou bez tepelné izolace)         0,30      0,20     0,15

Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině     0,45     0,30     0,19

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru     0,60     0,40     0,25

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru     0,75     0,50     0,32

Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru
k venkovnímu prostředí         0,75     0,50     0,32

Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině     0,85     0,60     0,37

Stěna mezi sousedními budovami         1,05     0,70     0,5

Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně     1,05     0,70    

Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně     1,30     0,90    

Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně     2,2     1,45    

Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně     2,7     1,80    

Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše,
z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří     1,5     1,2     0,7

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°,
z vytápěného prostoru do venkovního prostředí         1,4     1,1     0,9

Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru
do venkovního prostředí (včetně rámu)         1,7     1,2     0,9

Výplň otvoru vedoucí z vytápěného
do temperovaného prostoru         3,5     2,3     1,7

Výplň otvoru vedoucí z temperovaného
prostoru do venkovního prostředí         3,5     2,3     1,7

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí
z temperovaného prostoru do venkovního prostředí     2,6     1,7     1,4


Lehký obvodový plášť (LOP), hodnocený jako smontovaná sestava včetně nosných prvků, s poměrnou plochou průsvitné výplně otvoru fw = Aw / A, v m2/m2,

kde A je celková plocha lehkého obvodového pláště (LOP), v m2; Aw plocha průsvitné výplně otvoru sloužící převážně k osvětlení interiéru včetně příslušných částí rámu v LOP, v m2.    
pro fw ≤ 0,5     0,3 + 1,4·fw     0,2 + fw     0,15 + 0,85·fw

pro fw > 0,5     0,7 + 0,6·fw     0,2 + fw     0,15 + 0,85·fw

Kovový rám výplně otvoru         1,8     1,0

Nekovový rám výplně otvoru         1,3     0,8

Rám lehkého obvodového pláště         1,8     1,2